dissatisfaction

แปลว่า


n ความไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: grievance , gripe , grumble
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขุ่นเคือง
คำตรงข้าม: compliment