dissatisfaction

แปลว่า


n ความไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: grievance , gripe , grumble
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขุ่นเคือง
คำตรงข้าม: compliment


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top