ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dissatisfaction-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissatisfaction, *dissatisfaction*,

-dissatisfaction- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ชักหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone Syn. ชักสีหน้า

-dissatisfaction- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
役不足[やくぶそく, yakubusoku] (adj-na,n) dissatisfaction with the work (role) given to one; feeling oneself above the given work (role)

-dissatisfaction- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่พึงพอใจ[n. exp.] (khwām mai p) EN: dissatisfaction FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
อรดี ; อรติ[n.] (øradī ; øra) EN: dissatisfaction FR: désatisfaction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dissatisfaction-
Back to top