disarm

แปลว่า


vt ทำให้รู้สึกโกรธน้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: win over , charm
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้รู้สึกเป็นปรปักษ์น้อยลง , ทำให้ปรองดอง
vt ปลดอาวุธ
ความหมายเหมือนกับ: unarm , demobilize
คำที่เกี่ยวข้อง: ลดอาวุธ
คำตรงข้าม: arm , activate , equip