dialect

แปลว่า


n ภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: jargon , slang
n ภาษาถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: argot , cant
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาษาท้องถิ่น , ภาษาพื้นเมือง

คำที่มี "dialect" ในคำ


dialectal adj เกี่ยวกับภาษาและสำเนียงเฉพาะถิ่น

dialectic adj เกี่ยวกับการโต้แย้งด้วยเหตุผล

dialectician n นักตรรกวิทยาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top