ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dialect-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dialect, *dialect*,

-dialect- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chief has not understood the dialect you're using.เขาบอกว่าไม่เข้าใจภาษาของคุณ
It's the Kyoto dialect for 'Thank you.'มันเป็นท้องถิ่นของภาษาเกียวโต แปลว่า ขอบคุณ
They're using some sort of dialect I've never heard before.พวกเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบางภาษา ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน
His dialect was from Afghanistan.สำเนียงเขามาจากอัฟกานิสถาน
It's a word in an African dialect meaning "thief."แบบนี้รอยสัก แต่นี่มันตราสัญลักษณ์
No. It is from a dialect no longer spoken.ไม่จำเป็น มันเป็นภาษาเก่าแก่ที่ไม่มีใครใช้แล้ว

-dialect- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gá, ㄍㄚˊ, 噶] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le

-dialect- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms)
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect
ジモ語[ジモご, jimo go] (n) (sl) (See 地元語) local language; local dialect
ダイヤレクト[, daiyarekuto] (n) dialect
下町言葉[したまちことば, shitamachikotoba] (n) (See 山の手言葉) working-class accent or dialect
伊予弁[いよべん, iyoben] (n) Iyo dialect (spoken in Ehime prefecture)
協和語[きょうわご, kyouwago] (n) Manchukuo dialect
日満語[にちまんご, nichimango] (n) Manchukuo dialect
興亜語[こうあご, kouago] (n) Manchukuo dialect
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect
方言[ほうげん, hougen] dialect

-dialect- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีนกวางตุ้ง[n. prop.] (Jīn Kwāngtu) EN: Guangzhou dialect FR:
คำเมือง[n.] (khammeūang) EN: Northern Thai dialect ; Northern dialect ; Chiang Mai dialect FR:
ภาษาอีสาน[n. exp.] (phāsā Isān) EN: Isan dialect ; Northeast dialect ; Lao FR: dialecte Isan [m] ; dialecte du Nord-Est [m] ; langue Isan [f]
ภาษาจีนแต้จิ๋ว[n. exp.] (phāsā Jīn T) EN: Chaozhou dialect FR:
ภาษากรุงเทพฯ[n. exp.] (phāsā Krung) EN: Bangkok dialect FR:
ภาษาล้านนา[n. exp.] (phāsā Lānnā) EN: Lanna dialect FR:
ภาษาลาว[n. exp.] (phāsā Lāo) EN: Lao language ; Northeast dialect FR: laotien [m] ; dialecte du Nord-Est [m]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūn) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาแต้จิ๋ว[n. exp.] (phāsā Taēji) EN: Teochew dialect FR: cantonais [m]
ภาษาตากใบ[n. exp.] (phāsā Tāk B) EN: Tak Bai dialect FR: dialecte de Tak Bai [m]
ภาษาไทยถิ่น[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Thai dialect FR: dialecte thaï [m]
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect FR:
ภาษาไทยถิ่นกลาง[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Central Thai Dialect ; Central dialect FR:
ภาษาไทยถิ่นเหนือ ; ภาษาไทยเหนือ[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Northern Thai dialect ; Northern dialect FR:
ภาษาไทยถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Southern Thai Dialect ; Southern dialect FR:
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m] ; langue vernaculaire [f]
ภาษาถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā thin ) EN: Isan dialect ; Northeast dialect FR: dialecte de l'Isan [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøng) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
แต้จิ๋ว [n. prop.] (Tāejiu) EN: Teochew dialect FR:

-dialect- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dialect-
Back to top