dad

แปลว่า


n พ่อ
ความหมายเหมือนกับ: father
คำที่เกี่ยวข้อง: คุณพ่อ

ตัวอย่างประโยค


My dad used to say that... พ่อของฉันเคยกล่าวไว้ว่า
We can spend the extra time with Dad. พวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกับพ่อ
I'm going back to my home to look after my dad. ฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
My dad died of a heart attack. พ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
Your daddy should be home from work by now. พ่อของลูกควรจะกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้