ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harvestman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harvestman*, -harvestman-

harvestman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harvestman (n.) แมลงบินได้มีขายาว Syn. crane fly
English-Thai: HOPE Dictionary
harvestmann. ผู้เก็บเกี่ยว. แมลงขายาว, Syn. daddylonglegs

harvestman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽霊蜘蛛[ゆうれいぐも;ユウレイグモ, yuureigumo ; yuureigumo] (n) (1) (uk) pholcid spider (any spider of family Pholcidae, esp. species Pholcus crypticolens); (2) (col) (See 座頭虫) harvestman; daddy longlegs
座頭虫[ざとうむし, zatoumushi] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
盲蜘蛛[めくらぐも, mekuragumo] (n) (uk) (See 大蚊) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)

harvestman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weberknecht {m}harvestman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harvestman
Back to top