criticize

แปลว่า


vt วิจารณ์
ความหมายเหมือนกับ: study , probe
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงความคิดเห็น
vi วิจารณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างประโยค


I don't have the right to criticize others. ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเขา

คำที่มี "criticize" ในคำ


criticize heavily vt ตำหนิค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top