compute

แปลว่า


n การคำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: camputation
vi คำนวณ
vt คำนวณ
ความหมายเหมือนกับ: calculate , measure , reckon
vt ใช้คอมพิวเตอร์
vi ใช้คอมพิวเตอร์

คำที่มี "compute" ในคำ


computer n ผู้คำนวณ

computerize vt ทำด้วยคอมพิวเตอร์

computerized adj ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข
ความหมายเหมือนกับ: numerical

computer disk n จานแม่เหล็ก (สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์)

computer n เครื่องคอมพิวเตอร์

microcomputer n เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: microprocessor

minicomputer n เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

personal computer n เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: microprocessor , home computer

desktop computer n พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์

miscompute vt คำนวณผิด
ความหมายเหมือนกับ: misestimate

home computer n เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: microprocessorค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top