commerce

แปลว่า


n การค้าขายสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: business , trade
คำที่เกี่ยวข้อง: ธุรกิจการค้า
n การติดต่อสัมพันธ์ในสังคม