chair

แปลว่า


n เก้าอี้
ความหมายเหมือนกับ: seat
คำที่เกี่ยวข้อง: ม้านั่ง , ที่นั่ง
vt ดำรงตำแหน่งประธาน
ความหมายเหมือนกับ: preside
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน
n ตำแหน่งประธาน
ความหมายเหมือนกับ: chairmanship , headship
n ตำแหน่งศาสตราจารย์
ความหมายเหมือนกับ: professorship
vt นั่งเก้าอี้

รูปภาพ


chair เก้าอี้เก้าอี้

หมวดคำ