ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backrest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backrest*, -backrest-

backrest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backrest (n.) พนักพิง See also: ที่พิง, พนักเก้าอี้, พนักพิง Syn. rest
English-Thai: HOPE Dictionary
backrestพนัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนัก (n.) backrest See also: back of a chair
พนักพิง (n.) backrest See also: back of a chair
หมอนอิง (n.) backrest pillow
หมอนขวาน (n.) triangular backrest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just don't eat anything or drink anything, and no sweating or bending at the elbows, and no chairs with backrests, and if you take it off, wooden hangers only.แค่อย่ากินหรือดื่มอะไร อย่าให้เหงื่อออกหรือพับศอก อย่านั่งพิงพนักและถ้าเธอถอดมันออก

backrest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดานพิง[n.] (kradānphing) EN: backrest used while squatting ; squab FR:
พนัก[n.] (phanak) EN: backrest ; back of a chair FR: dossier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backrest
Back to top