bucket

แปลว่า


n ถัง
ความหมายเหมือนกับ: pail
คำที่เกี่ยวข้อง: ปี๊บ , ถังน้ำ
vt ใส่ถัง
n ใบเครื่องจักร
คำที่เกี่ยวข้อง: ในกังหัน

รูปภาพ


bucket ถังถัง

หมวดคำ