backstage

แปลว่า


adv อยู่ (หรือไป) หลังเวที
ความหมายเหมือนกับ: offstage
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ (หรือไป) หลังฉาก , ถอยไปอยู่หลังฉาก
adv เกี่ยวกับชิวิตส่วนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับเรื่องลับๆ
adj ซึ่งอยู่หลังเวที
ความหมายเหมือนกับ: behind-the-scenes
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอยู่หลังฉาก
adj ซึ่งเป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: covert
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top