assignment

แปลว่า


n การมอบหมาย
ความหมายเหมือนกับ: designation , authorization , nomination
n งาน
ความหมายเหมือนกับ: task , responsibility , job
คำที่เกี่ยวข้อง: งานที่ได้รับมอบหมาย