assignment

แปลว่า


n การมอบหมาย
ความหมายเหมือนกับ: designation , authorization , nomination
n งาน
ความหมายเหมือนกับ: task , responsibility , job
คำที่เกี่ยวข้อง: งานที่ได้รับมอบหมาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top