anonymous

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
adj นิรนาม
ความหมายเหมือนกับ: nameless , unsigned , unknown
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ระบุชื่อ
คำตรงข้าม: named , signed