analyze

แปลว่า


vt วิเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: analyse , examine , resolve into elements
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษา , ตรวจสอบ , พิจารณา

คำที่มี "analyze" ในคำ


psychoanalyze vt รักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์

psychoanalyzer n นักจิตวิเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: psychoanalystค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top