analyze

แปลว่า


vt วิเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: analyse , examine , resolve into elements
คำที่เกี่ยวข้อง: ศึกษา , ตรวจสอบ , พิจารณา