acceptable

แปลว่า


adj ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
adj ที่ยอมรับได้
ความหมายเหมือนกับ: agreeable
คำที่เกี่ยวข้อง: สามารถรับได้ , ยอมรับได้
adj ที่น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: satisfactory
คำที่เกี่ยวข้อง: น่ายินดี , ซึ่งเป็นที่ยอมรับ