ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

writ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *writ*, -writ-

writ ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
writ (n.) หมายศาล (ทางกฎหมาย) See also: เอกสารระบุคำสั่งของศาล
writ (n.) ข้อเขียน (คำโบราณ) See also: งานเขียน
write (vi.) เขียน See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก
write (vt.) เขียน See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก Syn. jot, note, pen
write (vi.) แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง) See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)
write (vt.) แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง) See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง) Syn. compose, indite
write about (phrv.) เขียนเกี่ยวกับ Syn. write of, write on
write above (vt.) เขียนไว้ข้างบน See also: เขียนจ่าหน้า Syn. write over, endorse
write against (phrv.) เขียนคัดค้านหรือต่อต้าน
write away (phrv.) เขียนไม่หยุด See also: เขียนต่อเนื่อง Syn. write on
write back (phrv.) เขียนตอบกลับ See also: ตอบกลับ, เขียนกลับ
write down (phrv.) จดลง See also: บันทึกลงใน Syn. be down, get down, go down
write down as (phrv.) จัดประเภทหรือตระหนักว่าเป็น Syn. put down as
write down to (phrv.) เขียนเพื่อให้พึงพอใจ See also: เขียนสำหรับ Syn. write down
write for (phrv.) เขียนให้กับ
write home (phrv.) เขียนจดหมายถึงญาติ (โดยเฉพาะพ่อแม่, ภรรยาหรือสามี) See also: เขียนจดหมายถึงบ้าน
write in (phrv.) เขียนเพิ่ม Syn. put in, throw in, toss in
write in for (idm.) เขียนไปขอ (จากรายการวิทยุ, โฆษณา)
write into (phrv.) เขียนถึง
write of (phrv.) เขียนเกี่ยวกับ Syn. write about, write on
write off (phrv.) เขียนทันที Syn. dash off
write off as (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคนหรือบางสิ่ง) ไม่เหมาะสมสำหรับ See also: ไม่เหมาะที่จะเป็น Syn. write off
write on (phrv.) เขียนต่อ See also: เขียนไม่หยุด Syn. write away
write on (phrv.) เขียนเกี่ยวกับ
write out (phrv.) เขียนให้เต็ม
write out (phrv.) เขียนอย่างเป็นทางการ Syn. make out
write out (phrv.) เขียนอย่างนักเขียน See also: เขียนเป็นอาชีพ
write over (vt.) เขียนไว้ข้างบน See also: เขียนจ่าหน้า Syn. write above, endorse
write to (phrv.) เขียนจ่าหน้าซองถึง See also: เขียนถึง
write to (phrv.) แต่งหรือเขียนให้เข้ากับ
write to (phrv.) เขียนสำหรับ See also: แต่งสำหรับเพื่อ
write to (phrv.) วางแผนการเขียน (บางสิ่ง)
write up (phrv.) เขียนในที่สาธารณะ Syn. mark up
write up (phrv.) เขียนหรือบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์
write up (phrv.) เขียนปรับให้ทันสมัย See also: เขียนให้เข้ากับปัจจุบัน
write up (phrv.) เขียนแสดงความคิดของ
write up (phrv.) เขียนอย่างน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ Syn. write down
write up (phrv.) เขียนถึง Syn. write in
write-down (n.) การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (ทางธุรกิจ)
write-in (n.) การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ See also: (ทางการเมือง)
English-Thai: HOPE Dictionary
writ(ริท) n. หมาย,หมายศาล,คำสั่ง,สิ่งที่เขียนลงไป,ข้อเขียน,หนังสือคำสั่ง vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ writ
writ of attachmentn. หมายยึดทรัพย์จากศาล,หมายเรียก
writ of orderคำสั่งให้พิจารณาใหม่
write(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"
write-down(ไรทฺ'เดาน์) n. การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ
write-off(ไรท์'ออฟ) n. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ,การลดมูลค่าในบัญชี,การเสื่อมค่า
write-up(ไรทฺ'อัพ) n. ข้อเขียน,เรื่องราวที่เขียนไว้,บทความสรรเสริญ,การเพิ่มมูลค่าของรายการในบัญชีให้สูงกว่าความเป็นจริง
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur
writhe(ไรธฺ) vi.,vt. บิด,บด,บิดงอ,บิดเบี้ยว,บิดกาย,ชักงอ,ชักดิ้น n. อาการดังกล่าว, See also: writher n. writhingly adv.
writhen(ริธ'เธิน) adj. บิด,งอ,บิดงอ,บิดเบี้ยว
writing(ไร'ทิง) n. การเขียน,การเขียนหนังสือ,การเขียนจดหมาย,การแต่งหนังสือ,สิ่งที่เขียน,แบบเขียน,การเขียน,ตัวหนังสือ,ตัวเขียน,หนังสือสลัก,จดหมาย,เอกสาร -Phr. (writing on the wall คัดลายมือ เครื่องเตือนสติ), Syn. calligraphy
written(ริท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ write adj. เป็นลายลักษณ์อักษร
English-Thai: Nontri Dictionary
writ(n) คำสั่ง,หมายศาล,ข้อเขียน
write(vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
writhe(vi,vt) บิด,ชักดิ้นชักงอ,งอ
writing(n) การเขียน,ข้อเขียน,ลายมือ,ตัวหนังสือ,จดหมาย,เอกสาร,การแต่งหนังสือ์
written(vt) pp ของ write
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
writหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of attachmentหมายอายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writeเขียน, บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
write once read many (RORM)เขียนหนึ่งอ่านหลายครั้ง (วอร์ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
write protectionการป้องกันการเขียนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writers' spasmอาการตะคริวนักเขียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
writingหนังสือ, ลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written argumentคำแถลงการณ์เป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write downลดค่า [การบัญชี]
Write offแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก [การบัญชี]
Write upเพิ่มค่า [การบัญชี]
Writing การเขียน [TU Subject Heading]
Written communication ภาษาเขียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำชี้ขาด (n.) writ See also: ruling Syn. คำตัดสิน
คำสั่งศาล (n.) writ See also: ruling Syn. คำตัดสิน, คำชี้ขาด
จด (v.) write See also: write down, mark down, record, take note, copy Syn. กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก
นิพนธ์ (v.) write See also: compose, create Syn. แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ร้อยเรียง, เขียน
ประพันธ์ (v.) write See also: compose, create Syn. นิพนธ์, แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, ร้อยเรียง, เขียน
ร้อยเรียง (v.) write See also: compose, create Syn. นิพนธ์, แต่ง, เรียบเรียง, ร้อยกรอง, เขียน
ลิขิต (v.) write Syn. เขียน
หมายไว้ (v.) write See also: write down, mark down, record, take note, copy Syn. กำหนด, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก
เขียน (v.) write See also: trace Syn. จด, เขียนหนังสือ
เขียนหนังสือ (v.) write See also: compose Syn. แต่งหนังสือ
เขียนไว้ (v.) write See also: write down, mark down, record, take note, copy Syn. กำหนด, หมายไว้, บันทึก, คัดลอก
เรขา (v.) write See also: draw, paint Syn. เขียน
แต่งหนังสือ (v.) write a book See also: compose Syn. เขียนหนังสือ
แต่งหนังสือ (v.) write a book See also: author a text, write a letter Syn. เขียนจดหมาย
เขียนจดหมาย (v.) write a letter
แทงหนังสือ (v.) write a letter
บันทึกรายการ (v.) write down See also: record, note, take down
ลง (v.) write down See also: take down, register Syn. จด
ลงรายการ (v.) write down See also: record, note, take down Syn. บันทึกรายการ
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Write me as soon as you get inเขียนถึงฉันทันทีที่ไปถึงนะ
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
Would you please write this down?คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
Friends who don't even write to you?เพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณงั้นหรือ?
Are you writing a report?คุณกำลังเขียนรายงานอยู่หรือ?
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
But it is rather difficult to write good and correct sentencesแต่มันค่อนข้างยากที่จะเขียนประโยคให้ดีและถูกต้อง
This pen doesn't write wellปากกาแท่งนี้เขียนไม่ดีเลย
I'm writing a paper on himฉันกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับเขา
How much time does it take to write a book?ต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ในการเขียนหนังสือสักเล่ม?
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've got a writ here for Mongo's release signed by Hedley Lamarr himself.มีคำสั่งให้ปล่อยมองโก จากเฮดลีย์ ลามาร์
Then to prove to the new viceroy that the king's writ no longer runs in India.แล้วจะทำให้ไวซ์รอยคนใหม่เห็นว่า อังกฤษไม่มีอำนาจในอินเดียอีกแล้ว
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช
Dearly beloved, we are gathered in the sight of God and in the face of this congregation to join together this man and this woman in holy matrimony, which is commended in holy writ to be honorable among all men.โอ้ที่รัก เราจะรวมตัวกันในสายพระเนตรของพระเจ้า และในหน้าของการชุมนุมครั้งนี้
Fraunhofer's lines are the atomic signatures of the elements writ large across the cosmos.ขององค์ประกอบหมายขนาด ใหญ่ทั่วจักรวาล เช่นเดียวกับการเปิดเผย ที่สำคัญอื่น ๆ ทุกคน ในประวัติศาสตร์ของ วิทยาศาสตร์ก็เปิดทางให้
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
Well, I put them at the back of one of the drawers in the writing desk.ฉันเอาใส่ลงไปในลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ
They manage to write, make notes.พวกเขาได้เขียนบันทึกเอาไว้มากมาย
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา

writ ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
笔底下[bǐ dǐ xià, ㄅㄧˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 笔底下 / 筆底下] ability to write
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广告设计师 / 廣告設計師] advertising copywriter
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
酒精[jiǔ jīng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ, 酒精] alcohol; ethanol; also written 乙醇
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
机关枪[jī guān qiāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 机关枪 / 機關槍] also written 機槍|机枪; machine gun
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
轻机关枪[qīng jī guān qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 轻机关枪 / 輕機關槍] also written 輕機槍|轻机枪; light machine gun
交变电流[jiāo biàn diàn liú, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 交变电流 / 交變電流] alternating current (elec.); also written 交流
披索[pī suǒ, ㄆㄧ ㄙㄨㄛˇ, 披索] Peso (currency in Lat. Amer.); also written 比索 bi3 suo3
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
胺基酸[àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, 胺基酸] amino acid; also written 氨基酸
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
集子[jí zi, ㄐㄧˊ ㄗ˙, 集子] anthology; selected writing
外典写作[wài diǎn xiě zuò, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, 外典写作 / 外典寫作] apocryphal writings
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
阿拉伯文[Ā lā bó wén, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ, 阿拉伯文] Arabic (language & writing)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
砲兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, 砲兵] artillery soldier; gunner; also written 炮兵
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
作者[zuò zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 作者] author; writer
奥斯丁[Ào sī dīng, ㄠˋ ㄙ ㄉㄧㄥ, 奥斯丁 / 奧斯丁] Austin or Austen (name); Austin, Texas; also written 奧斯汀
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
电木[diàn mù, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 电木 / 電木] bakelite (early plastic); also written jiao1 mu4 膠木|胶木
[Bā, ㄅㄚ, 峇] Bali Island; 峇厘, now written 巴厘; cave
峇厘[Bā lí, ㄅㄚ ㄌㄧˊ, 峇厘] Bali Island; now written 巴厘
原子笔[yuán zǐ bǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ, 原子笔 / 原子筆] ballpoint pen; also written 圓珠筆|圆珠笔
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
伏案[fú àn, ㄈㄨˊ ㄢˋ, 伏案] bent over one's desk (studying or writing)
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, 二进 / 二進] binary (i.e. writing numbers to base 2)
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 沖擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波
胡涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, 胡涂虫] blunderer; bungler; also written 糊涂虫
保镳[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镳 / 保鑣] bodyguard; more commonly written 保鏢|保镖

writ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人身保護令状[じんしんほごれいじょう, jinshinhogoreijou] (n) writ of habeas corpus
アーラン[, a-ran] (n) (also written アラン) erlang
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that
アンダーライター[, anda-raita-] (n) underwriter
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P)
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P)
イングランド[, ingurando] (n,adj-no) (also written as 英蘭) England; (P)
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P)
ウンスンカルタ[, unsunkaruta] (n) (sometimes written 宇牟須牟骨牌) (See 天正カルタ) Edo-period Japanese card game (por
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P)
オーバーライト[, o-ba-raito] (n) overwrite
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand)
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P)
カノン[, kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
グプタ[, guputa] (n) (also written as 笈多) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE)
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P)
クループ;クルップ[, kuru-pu ; kuruppu] (n) (クルップ is also written as 格魯布) croup
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P)
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
ゴーストライター[, go-sutoraita-] (n) ghost writer
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre
コップ[, koppu] (n) (1) (also written 洋盃 and 骨杯) glass (i.e. drinking vessel) (dut
コピーライター[, kopi-raita-] (n) copywriter
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
シナリオライター[, shinarioraita-] (n) scenario writer; (P)
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
シャツ[, shatsu] (n) (also written as 襯衣) shirt; singlet; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーバーライト[おーばーらいと, o-ba-raito] overwrite
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] page write protect
二重書き[にじゅうかき, nijuukaki] overwriting
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
報告書作成管理システム[ほうこくしょさくせいかんりシステム, houkokushosakuseikanri shisutemu] report writer control system, RWCS
字方向[じほうこう, jihoukou] character writing direction
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character
手書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] handwriting recognition
手書き認識[てかきにんしき, tekakininshiki] handwriting recognition
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer
書き換え可能[かきかえかのう, kakikaekanou] rewritable (e.g. magneto-optical CD)
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch
書き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] writable (e.g. a writable CD-ROM) (an)
書き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission
書き込む[かきこむ, kakikomu] to write, to store
書込みサイクル時間[かきこみサイクルじかん, kakikomi saikuru jikan] write cycle time
書込みヘッド[かきこみヘッド, kakikomi heddo] write head
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] write protection label
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
横書き[よこがき, yokogaki] horizontal writing
縦書き[たてがき, tategaki] vertical writing
行方向[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction
表記方向[ひょうきほうこう, hyoukihoukou] writing mode
読取り書込みサイクル時間[よみとりかきこみサイクルじかん, yomitorikakikomi saikuru jikan] read-write cycle time
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening
読取り書込みヘッド[よみとりかきこみヘッド, yomitorikakikomi heddo] read-write head
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
書き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: เขียนแก้ใหม่ English: to rewrite
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書く[かく, kaku] Thai: เขียน English: to write

writ ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำชี้ขาด[n.] (kham chīkhā) EN: writ ; ruling FR:
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sā) EN: writ ; ruling ; decree ; court order ; judicial order FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document FR: mandat [m]
หมายพยาน[n. exp.] (māi phayān) EN: writ of subpoena FR:
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; legal summons ; warrant ; writ of summons ; subpoena FR: convocation [f]
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ FR: assignation à comparaître [f] ; assignation [f] ; citation [f]
หมายสั่ง[n.] (māisang) EN: court order ; writ FR:
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อักษรสมัย[n.] (aksønsamai) EN: method of reading and writing FR:
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction FR:
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang pha) EN: prescription ; written medical prescription FR: ordonnance médicale [f] ; ordonnance [f] ; prescription médicale [f] ; prescription [f]
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder ; written warning FR: rappel [m]
บรรทัด[n.] (banthat) EN: line of writing ; straight line ; line FR: ligne d'écriture [f] ; ligne droite [f] ; ligne [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe FR: déformer
บทประพันธ์[n.] (botpraphan) EN: article ; story ; work ; writing FR:
ชักแด็ก ๆ = ชักแด็กๆ[v. exp.] (chak daek-d) EN: writhe convulsively ; squirm convulsively ; jerk convulsively  FR:
ชักกะแด่ว[v. exp.] (chak ka dae) EN: writhe FR:
แด่ว[v.] (daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
แด่ว ๆ = แด่วๆ[v. exp.] (daeo-daeo) EN: contort ; writhe ; jerk FR:
ด่าว[adj.] (dāo) EN: wriggling ; writhing FR:
ด่าวดิ้น[adj.] (dāodin) EN: wriggling ; writhing FR:
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay kh) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony FR: se tordre de douleur
เดินทุ่ง[v. (loc.)] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch FR:
อิสระในการเขียน[n. exp.] (itsara nai ) EN: liberty of writing FR: liberté d'écriture [f]
จ่า[v.] (jā) EN: address ; write FR:
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off FR: se débarasser de
จำหน่ายหนี้สูญ[v. exp.] (jamnāi nī s) EN: write off a bad debt FR:
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; write ; inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves) FR:
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าเรื่อง[v. exp.] (jānā reūang) EN: write the reference FR:
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals ; gazette ; records of events ; written account FR: annales [fpl]
จดหมายตอบ[n. exp.] (jotmāi tøp) EN: letter in reply ; written answer FR: lettre de réponse [f]
แกะลายมือ[v. exp.] (kae lāimeū) EN: decipher someone's handwriting FR: déchiffrer une écriture
การจด[n.] (kān jot) EN: writing ; entry FR: écriture [f] ; mention [f]
การเขียน[n.] (kān khīen) EN: writing FR: écriture [f] ; rédaction [f]

writ ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper
CD-Brenner {m} [comp.]CD writer; CD burner
Schreibschrift {f}cursive handwriting
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Ghostwriter {m} | Ghostwriter seinghostwriter; ghost | to ghost
Himmelsschrift {f}skywriting
Sofortabschreibung {f}immediate write-off
schreibfaul {adj}lazy about writing
schriftstellerisch {adj} | die schriftstellerische Tätigkeitliterary | working as a writer
Vervielfältiger {m}manifold-writer
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter
Spiegelschrift {f}mirror writing
Schreibfehler {m}mistake in writing
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
Klarschrift {f}plain writing
Angebotsentwurf {m}proposal write-up
Runenschrift {f}runic writing
krakelig {adj} | krakelige Schriftspidery | spidery writing
Aktienoption {f} | eine Aktienoption verkaufenstock option | to write a stock option
Texter {m} (Werbe-)copywriter
Texter {m} (Lied-)songwriter
Totalschaden {m}write-off
Keilschrift {f}wedge writing; cuneiform writing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า writ
Back to top