ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wintery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wintery*, -wintery-

wintery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wintery (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, hibernal, hiemal, wintry Ops. summery, sunny, warm, bright, pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
wintery(วิน'เทอรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของฤดูหนาว, Syn. wintry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What you saw in that wheelbarrel was merely an oily bit of toast after a long, dry wintery season.- อะไรล่ะ ฉีกคนเป็นชิ้นๆ เป็นเรื่องป่าเถื่อน

wintery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬型[ふゆがた, fuyugata] (adj-f) wintery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wintery
Back to top