ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brumal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brumal*, -brumal-

brumal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brumal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. hiemal, wintry
brumal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. hibernal, hiemal, wintry Ops. summery, sunny, warm, bright, pleasant
brumal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. hibernal, hiemal, wintery Ops. summery
English-Thai: HOPE Dictionary
brumal(บรู'มัล) adj. เกี่ยวกับฤดูหนาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brumal
Back to top