ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wintery-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wintery, *wintery*,

-wintery- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What you saw in that wheelbarrel was merely an oily bit of toast after a long, dry wintery season.- อะไรล่ะ ฉีกคนเป็นชิ้นๆ เป็นเรื่องป่าเถื่อน

-wintery- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬型[ふゆがた, fuyugata] (adj-f) wintery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wintery-
Back to top