ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voiceless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voiceless*, -voiceless-

voiceless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voiceless (adj.) ไร้เสียง See also: ใบ้, ไม่พูด, ไม่ออกเสียง, ไม่มีถ้อยคำ, มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง Syn. speechless, mute Ops. voiced
voiceless (adj.) อโฆษะ (ทางภาษาศาสตร์) See also: ลักษณะเสียงที่ไม่ก้อง Ops. voiced
voiceless sound (n.) พยัญชนะที่ไม่มีเสียงออกมา See also: พยัญชนะไร้เสียง Syn. unvoiced consonant
voicelessly (adv.) อย่างไม่มีเสียงก้อง
voicelessness (n.) การไม่มีเสียงก้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
voiceless(วอยซฺ'ลิส) adj. ไร้เสียง,ใบ้,ไม่พูด,ไม่ออกเสียง,ไม่มีถ้อยคำ,มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง, See also: voicelessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
voiceless(adj) ไม่มีเสียง,ไม่ออกเสียง,เป็นใบ้,ไม่พูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voiceless soundเสียงไม่ก้อง, เสียงอโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อโฆษะ (adj.) voiceless Syn. ไม่ก้อง Ops. โฆษะ
ไม่ก้อง (adj.) voiceless Ops. โฆษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With war looming, you've saddled this nation with a voiceless King.พูดอะไรไปเรื่อย ๆ... มาจบที่คุณพูดว่า...
She's a blogger... about cancer and voicelessness.เธอเป็นนักเขียนบลอค เกี่ยวกับมะเร็งและการไม่มีเสียง
Voiceless, it criesม้าขาวสามสิบตัวอยู่บนเนินเขาสีแดง

voiceless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唖蝉[おしぜみ, oshizemi] (n) voiceless cicada (female); Asian cicada
清子音[せいしいん, seishiin] (n) voiceless consonant
無声子音[むせいしいん, museishiin] (n) voiceless consonant
無声音[むせいおん, museion] (n) voiceless sound
無声[むせい, musei] (n,adj-no) voiceless; unvoiced; silent; noiseless

voiceless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโฆษะ[adj.] (akhōsa) EN: voiceless FR:

voiceless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprachlosigkeit {f}voicelessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voiceless
Back to top