ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vigorously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vigorously*, -vigorously-

vigorously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigorously (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consider the beautiful land you so vigorously defend.ชัดแจ้ง เจ้าไม่รู้จักผู้หญิงของเรา
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..."
So I, um, I used my shirt, and... and I waved it so... vigorously that, um, all... all the... all the buttons came off.ผมก็เลย, อื่ม, ใช้เสื้อตัวเอง และ. ... และผมก็พัดมัน แล้ว ...
We will vigorously pursue legal action against any individuals making assertions to the contrary.เราจะติดตามอย่างจริงจัง เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ต่อบุคคลใดๆ ที่อ้างยืนยันในทางตรงกันข้าม
Just as the defendant vigorously moves to dismiss all charges.ในฐานะฝ่ายจำเลย ขอค้านทุกข้อกล่าวหาและให้ยกเลิกฟ้อง
If you will train vigorously, protecting yourself will not be a problem.ถ้าเจ้าตั้งใจฝึกอย่างจริงจัง เจ้าก็ป้องกันตัวเองได้อย่างไม่มีปัญหาเลย
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ
On the Frabjous Day, when the White Queen once again wears the crown, on that day, I shall Futterwacken vigorously.วันนึง วันศึกอัศจรรย์ เมื่อราชินีขาวได้สวมมงกุฏอีกครั้ง วันนั้นแหละ ฉันจะฟัดสะบัดช่อ...
You protest again, even more vigorously-- by which I mean you chop off his head.คุณยังยืนยันสำแดง การใช้อำนาจมากกว่านี้-- ที่ฉันหมายถึงก็คือ การสับหัวเขาจนกระเด็น

vigorously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, 劲射 / 勁射] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer)
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 大力] energetic; vigorous; vigorously
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, 起劲 / 起勁] vigorously; energetically; enthusiastically

vigorously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously
勢い良く[いきおいよく, ikioiyoku] (adv) vigorously
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P)
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)

vigorously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vigorously
Back to top