ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vigorously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vigorously, *vigorously*,

-vigorously- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consider the beautiful land you so vigorously defend.ชัดแจ้ง เจ้าไม่รู้จักผู้หญิงของเรา
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..."
So I, um, I used my shirt, and... and I waved it so... vigorously that, um, all... all the... all the buttons came off.ผมก็เลย, อื่ม, ใช้เสื้อตัวเอง และ. ... และผมก็พัดมัน แล้ว ...
We will vigorously pursue legal action against any individuals making assertions to the contrary.เราจะติดตามอย่างจริงจัง เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ต่อบุคคลใดๆ ที่อ้างยืนยันในทางตรงกันข้าม
Just as the defendant vigorously moves to dismiss all charges.ในฐานะฝ่ายจำเลย ขอค้านทุกข้อกล่าวหาและให้ยกเลิกฟ้อง

-vigorously- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, 劲射 / 勁射] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer)

-vigorously- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously
勢い良く[いきおいよく, ikioiyoku] (adv) vigorously
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards

-vigorously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vigorously-
Back to top