ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-variously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น variously, *variously*,

-variously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นานาเนก[adv.] (nānānēk) EN: variously FR:
นาเนก[adv.] (nānēk) EN: variously FR:
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak ) EN: heterogeneously ; variously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -variously-
Back to top