ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disturbance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disturbance*, -disturbance-

disturbance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disturbance (n.) การรบกวน See also: การทำให้ไม่สงบ
English-Thai: HOPE Dictionary
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder
English-Thai: Nontri Dictionary
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกวน (n.) disturbance See also: annoyance, causing trouble, bother
สิ่งรบกวน (n.) disturbance See also: troublesomeness, intrusion
เสียงดังรบกวน (n.) disturbance sound See also: distortion, feedback, unwanted sound
เสียงรบกวน (n.) disturbance sound See also: distortion, feedback, unwanted sound Syn. เสียงดังรบกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any disturbance will cast suspicion on him.ความไม่สงบ จะทำให้เขาต้องสงสัย
The disturbance has escalated at this Chicago-area prison.เหตุวุ่นวายได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นที่เรือนจำในชิคาโก้
There's a minor disturbance in cell block.เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยในห้องขัง
With the exception of an unexplained disturbance at the site, today's trial was a complete success.ยกเว้นจากการรบกวนบางอย่างที่สถานที่นั้น การทดลองวันนี้เป็นผลสำเร็จดี
We have a disturbance reported in Sector B-47... invo/ving a construction Landmate....มีเหตุเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก่อสร้าง
Repeat, disturbance in Sector B-47. Request ES. Vl/.A.ขอย้ำอีกครั้ง มีการก่อความไม่สงบที่เขต B-47 ขอให้หน่วย ES.W.A.T. ออกปฏิบัติงาน
A disturbance in the force, there is.มีความปั่นป่วนอยู่ในพลัง
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.ให้รอฟังคำสั่งจาก เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี เมื่อไปถึง
Hey, Louis, we've got a disturbance by the windows.เฮ้ ลูอิส\ มีเรื่องตรงเค้าเตอร์น่ะ
The one who caused that disturbance in the town was just a normal thief.เจ้าคนที่ก่อความวุ่นวายในเมือง แค่โจรกระจอก ขอรับ
I thought I sensed an unpleasant disturbance in the force.ข้าคิดว่าข้าสัมผัสได้ ถึงความปั่นป่วน ไม่เป็นมิตรในพลัง

disturbance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ, 事端] disturbance; incident
[rǎo, ㄖㄠˇ, 娆 / 嬈] disturbance
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, 扰动 / 擾動] disturbance; agitation; turmoil
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, 风波 / 風波] disturbance; crisis; disputes; restlessness
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, 骚乱 / 騷亂] disturbance; riot; to create a disturbance
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, 骚动 / 騷動] disturbance; uproar
[sāo, ㄙㄠ, 骚 / 騷] trouble; a disturbance; a rumpus
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
[zào, ㄗㄠˋ, 噪] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, 起哄 / 起鬨] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance
[nào, ㄋㄠˋ, 闹 / 鬧] make noise or disturbance
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, 闹事 / 鬧事] cause trouble; create a disturbance

disturbance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance)
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
変乱[へんらん, henran] (n,vs) disturbance; uprising; war
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement
政変[せいへん, seihen] (n) political disturbance; political change; coup d'état; coup; revolution; overthrowing of a government (e.g. Jasmine Revolution); (P)
認知障害[にんちしょうがい, ninchishougai] (n) cognitive deficit; cognitive disturbance; cognitive disorder
騒ぎ[さわぎ, sawagi] (n,n-suf) uproar; disturbance; (P)
騒乱[そうらん, souran] (n,adj-no) disturbance; riot; mayhem; (P)

disturbance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ro) EN: upheaval ; disturbance FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wu) EN: cause a disturbance FR:
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene FR:

disturbance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Ernährungsstörung {f}nutritional disturbance
Fahrstörung {f}ride disturbance
Laufunruhe {f}ride disturbance
Ionosphärenstörung {f}ionospheric disturbance
Kreislaufstörung {f}circulatory disturbance
Störung {f} der ersten Harmonischenfirst harmonic disturbance
Störgröße {f}disturbance variable
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation
Störverhalten {n}disturbance reaction
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence
Störgröße {f}disturbance
Störung {f} (Regelungstechnik)disturbance
Unruhen {pl} [pol.]unrest; disturbances

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disturbance
Back to top