ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thicken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thicken*, -thicken-

thicken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thicken (vt.) ทำให้หนาขึ้น Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick Ops. thaw, weaken
thicken (vi.) หนาขึ้น See also: หนาแน่นขึ้น Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick Ops. thaw, weaken
thicken up (phrv.) หนาขึ้น See also: หนาขึ้น
thickener (n.) สารเพิ่มความเข้มข้นของของเหลว
thickening (n.) การทำให้เข้มข้นขึ้น See also: การทำให้หนาแน่นขึ้น Syn. coagualtion
English-Thai: HOPE Dictionary
thicken(ธิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นหนาขึ้น,ทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้นขึ้น
thickening(ธิค'คะนิง) n. การทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้น,ส่วนที่เข้มข้น,ส่วนหนา,ส่วนบวม,ตัวทำให้เข้มข้นขึ้นหรือหนา
English-Thai: Nontri Dictionary
thicken(vi) หนาแน่นขึ้น,คลุ้ง,ข้นขึ้น,ชุลมุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thickener ถังทำข้น ถังสำหรับการทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น, ดู concentrator [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้น (v.) thicken See also: become concentrated, condense
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cornflour, you use it to thicken a sauce, say.ก็แป้งข้าวโพดมีไว้ เวลาจะให้ซอสข้นขึ้น
Why would you want to thicken a sauce?ทำไมนายถึงอยากให้ซอสข้นล่ะ
Oh, the plot thickens.เรื่องมันชักจะยุ่งยากแล้วสิ
Heart. Pounding, throat thickening, absolutely can't swallow.หัวใจเต้นแรง คอแห้งผาก กลืนน้ำลายแทบไม่ลง
But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there.แต่ปัญหาคือชั้นบรรยากาศบางๆนี้กำลังถูกทำให้หนาขึ้น ด้วยมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนทั้งหลายที่ถูกปล่อยขึ้นไป
And what that does is it thickens this layer of atmosphere, more of the outgoing infrared is trapped.การทำเช่นนี้ทำให้ชั้นบรรยากาศหนาขึ้น การแผ่รังสีอินฟราเรดออกไปก็ยิ่งถูกกักไว้มากขึ้น
Let's eat before it thickens.ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณ\แต่ได้โปรดช่วยเขาด้วย
I've got some lovely lemon sage thickening conditioner for my hair.ผมได้ครีมนวดผมผสมมะนาวมาด้วย
The plot thickens.ประวัติมากขึ้นเรื่อย ๆ
You need that long, you see, to let it thicken.ถ้าท่านคิดว่านั่นนานไป ท่านดูซิ มันยังข้นอยู่เลย
I adjusted the specific gravity... with a thickening agent to assure the test's efficacy.โว้ว มีบางอย่างเกิดขึ้น ใช่ กระดูกชิ้นหนึ่งจมลงไปและอีกชิ้นหนึ่งยังลอยอยู่
The plot thickens.พล็อตเริ่มเข้มข้นแล้วสิเนี่ย

thicken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增稠剂[zēng chóu jì, ㄗㄥ ㄔㄡˊ ㄐㄧˋ, 增稠剂 / 增稠劑] thickener
变厚[biàn hòu, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄡˋ, 变厚 / 變厚] thicken
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 黄原胶 / 黃原膠] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)

thicken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
スラブ毛糸[スラブけいと, surabu keito] (n) slub yarn (yarn with lumps, thickening, etc.)
肥厚[ひこう, hikou] (n,vs) thickening (of organic tissue such as skin)

thicken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนาขึ้น[v. exp.] (nā kheun) EN: thicken ; become thick FR:
ทำให้ข้น[v. exp.] (thamhai kho) EN: thicken FR: épaissir

thicken ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soßenbinder {m} [cook.]sauce thickener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thicken
Back to top