ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coagualtion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coagualtion*, -coagualtion-

coagualtion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coagualtion (n.) การทำให้เข้มข้นขึ้น See also: การทำให้หนาแน่นขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coagualtion
Back to top