ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thaw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thaw*, -thaw-

thaw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thaw (vi.) ละลาย (น้ำแข็งหรือหิมะ) See also: อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย (อากาศ)
thaw (vt.) ทำให้ละลาย Syn. dissolve, liquefy, liquate Ops. freeze, refrigerate
thaw (vt.) เป็นมิตรขึ้น
thaw (n.) สภาวะที่อากาศอุ่นขึ้นถึงจุดที่หิมะและน้ำแข็งละลาย
thaw (n.) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ไม่เป็นมิตรกันมาก่อน
thaw out (phrv.) ละลาย See also: ทำให้อุ่นขึ้น
thaw out (phrv.) ทำให้เป็นกันเอง See also: ทำให้คลายลง, บรรเทา
English-Thai: HOPE Dictionary
thaw(ธอ) vi.,vt. (ทำให้) (การ) (น้ำแข็ง,หิมะ) ละลาย, (อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย,มุ่งร้ายน้อยลง,บรรเทา,ใจอ่อนลง,หายโกรธ
English-Thai: Nontri Dictionary
thaw(n) การละลาย,การบรรเทา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thawarawadi (Kingdom)ทวาราวดี (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หายโกรธ (v.) thaw See also: cease to be angry, be soothed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When they found Carbone in the meat truck... he was frozen so stiff... it took them two days to thaw him out for the autopsy.ตอนที่พวกเขาเจอคาร์โบน ในท้ายรถแช่เนื้อ เขาแข็งทื้อ ใช้เวลากว่าสองวันกว่า พวกเขาจะชันสูตรศพได้
I'm going to thaw you out.ฉันกำลังจะหลอมละลายคุณ
Because this frozen beast is not gonna thaw until tomorrow.เพราะเนื้อสัตว์แช่แข็งมันไม่ละลายจนกว่าจะพรุ้งนี้
The week of the thaw fest is when we always put her back in.อาทิตย์นี้เป็นเทศกาลหิมะละลาย เป็นช่้วงที่เราจะได้เธอกลับมาอยู่ด้วย
It's gonna be a chilly thaw fest this year.มันคงเป็นเทศกาลหิมะละลาย ที่ออกจะหนาวๆ อยู่สักหน่อยน่ะปีนี้
This is our contribution to the annual thaw fest.ก็แค่ของเล่นสำหรับงานประจำปี
At thaw fest. Won't that be fun, cookie?-ในงานเทศกาลหิมะละลาย จะไม่สนุกรึจ๊ะแม่สา่วน้อย?
Right. A thaw fest with no thaw--ใ่ช่งานเทศกาลหิมะ ที่ไม่มีหิมะละลาย
Then I can attend tonight's thaw fest unencumbered by... hostile feelings of injustice.งั้นผมจะได้เข้าร่วมงานเทศกาล หิมะละลายคืนนี้ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องรู้สึก แบกภาระไปด้วย... ยังพึ่งพาระบบยุติธรรมได้
Almost thaw fest!เกือบถึงเทศกาล หิมะละลายแล้ว!
You think if we gave Emma 20 bucks we could forget about thaw fest?คุณคิดว่าถ้าเราให้เิงิน เอ็มม่าสัก 20 เหรียญ เราจะทำให้เธอลืมเรื่องเทศกาล หิมะละลายได้ไหม?
Unfortunately, where thaw fest is concerned,แต่อย่างโชคร้าย งานเทศกาลหิมะ ละลายคือเรื่องเิดียว

thaw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
融雪[róng xuě, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˇ, 融雪] melting snow; a thaw
解冻[jiě dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄨㄥˋ, 解冻 / 解凍] thaw
开河期[kāi hé qī, ㄎㄞ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, 开河期 / 開河期] thawing and opening up of frozen river in spring
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway

thaw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊張緩和[きんちょうかんわ, kinchoukanwa] (n) detente; easing of tensions; thaw
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor)
凍て解け;凍解け(io)[いてどけ, itedoke] (n) (arch) thawing of the ground in spring
宵っぱり;宵っ張り[よいっぱり, yoippari] (n) (1) night owl; nighthawk; late bird; (vs) (2) to stay up late; to keep late hours
氷解[ひょうかい, hyoukai] (n,vs) melting; thawing
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting

thaw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed FR: être apaisé ; être calmé
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thaw) EN: Dhavaravati Kingdom FR:
แบบทวิภาค[adj.] (baēp thawip) EN: binary FR:
บ้านถวาย[n. prop.] (Bān Thawāi) EN: Baan Tawai FR:
บทวลัญช์[n.] (botthawalan) EN: footprint FR: empreinte de pas [f] ; trace [f]
ฉันทวิลาส[n.] (chanthawilā) EN: [tune for Thai orchestra] FR:
ฉทวาร[u] (chathawān) EN: the six doors FR:
ชิวหาทวาร[n.] (chiuhā thaw) EN: tongue-door ; tongue-avenue FR:
ชมพูทวีป[n. prop.] (Chomphūthaw) EN: India ; Indian subcontinent ; the continent of the rose-apples FR: Inde [f]
ดอกถวายพระ[n.] (døkthawāiph) EN: fleur mâle des plantes grimpantes [f] FR:
แฟ้มถาวร[n. exp.] (faēm thāwøn) EN: permanent file FR:
ฟันถาวร[n. exp.] (fan thāwøn) EN: tooth FR: dent définitive [f]
อินถวาน้อย[n. exp.] (inthawā nøi) EN: Kailarsenia lineata FR: Kailarsenia lineata
จักขุทวาร[n.] (jakkhuthawā) EN: eye-door ; eye-avenue FR:
จันทวาร[n.] (janthawān) EN: Monday FR: lundi
จุดทวินิยม[n. exp.] (jut thawini) EN: binary point FR:
กายทวาร[n.] (kāiyathawān) EN: body-door ; body-avenue ; outlet of bodily senses ; channel of bodily action FR:
กาฬทวีป[n. exp.] (kālathawīp) EN: Dark Continent FR:
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering FR: offrande [f]
การถวายเทียนพรรษา[n. exp.] (kān thawāi ) EN: Lent candle offering FR:
ฆานทวาร[n.] (khānathawān) EN: nose-door ; nose-avenue FR:
ขันธาวาร[n.] (khanthāwān) EN: army FR:
เขตทวีวัฒนา[n. prop.] (Khēt Thawī ) EN: Thawi Watthana district FR:
โขลนทวาร[n.] (khlōnthawān) EN: archway of victory FR:
ขดถวาย[v.] (khotthawāi) EN: sit cross-legged FR:
กฎยุทธวินัย[n. exp.] (kot yutthaw) EN: military code of conduct ; code of military discipline FR:
ไหล่ทวีป[n.] (laithawīp) EN: continental shelf FR:
ลาดทวีป[n. exp.] (lāt thawīp) EN: continental slope FR:
แม่เหล็กถาวร[n. exp.] (maēlek thāw) EN: permanent magnet FR: aimant permanent [m] ; aimant [m]
มหาทวีป[n.] (mahāthawīp) EN: supercontinent FR: supercontinent [m]
มหาทวีปแพนเจีย[n. prop.] (Mahāthawīp ) EN: Pangaea ; Pangea FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Technology Tawan-ok – Uthenthawai Campus FR:
ไม่ถาวร[adj.] (mai thāwøn) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent FR: temporaire
มะเขือทวาย[n.] (makheūathaw) EN: Abelmoschus esculentus FR: Abelmoschus esculentus
มัททวะ[n.] (matthawa) EN: kindness and gentleness ; modesty FR:
นาทวี ; อำเภอนาทวี = อ.นาทวี[n. prop.] (Nā Thawī ; ) EN: Na Thawi ; Na Thawi District FR: Na Thawi ; district de Na Thawi
ณัฐวุฒิ[n. prop.] (Natthawut) EN: Nattawut FR: Nattawut
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ [n. prop.] (Natthawut S) EN: Nattawut Saikua ; Nutthawut Saigua FR:
งานถาวร[n. exp.] (ngān thāwøn) EN: permanent job FR:

thaw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnomennachtschwalbe {f} [ornith.]Least Nighthawk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thaw
Back to top