ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thaw-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thaw, *thaw*,

-thaw- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When they found Carbone in the meat truck... he was frozen so stiff... it took them two days to thaw him out for the autopsy.ตอนที่พวกเขาเจอคาร์โบน ในท้ายรถแช่เนื้อ เขาแข็งทื้อ ใช้เวลากว่าสองวันกว่า พวกเขาจะชันสูตรศพได้
I'm going to thaw you out.ฉันกำลังจะหลอมละลายคุณ
Because this frozen beast is not gonna thaw until tomorrow.เพราะเนื้อสัตว์แช่แข็งมันไม่ละลายจนกว่าจะพรุ้งนี้
The week of the thaw fest is when we always put her back in.อาทิตย์นี้เป็นเทศกาลหิมะละลาย เป็นช่้วงที่เราจะได้เธอกลับมาอยู่ด้วย
It's gonna be a chilly thaw fest this year.มันคงเป็นเทศกาลหิมะละลาย ที่ออกจะหนาวๆ อยู่สักหน่อยน่ะปีนี้
This is our contribution to the annual thaw fest.ก็แค่ของเล่นสำหรับงานประจำปี
At thaw fest. Won't that be fun, cookie?-ในงานเทศกาลหิมะละลาย จะไม่สนุกรึจ๊ะแม่สา่วน้อย?
Right. A thaw fest with no thaw--ใ่ช่งานเทศกาลหิมะ ที่ไม่มีหิมะละลาย
Then I can attend tonight's thaw fest unencumbered by... hostile feelings of injustice.งั้นผมจะได้เข้าร่วมงานเทศกาล หิมะละลายคืนนี้ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องรู้สึก แบกภาระไปด้วย... ยังพึ่งพาระบบยุติธรรมได้
Almost thaw fest!เกือบถึงเทศกาล หิมะละลายแล้ว!
You think if we gave Emma 20 bucks we could forget about thaw fest?คุณคิดว่าถ้าเราให้เิงิน เอ็มม่าสัก 20 เหรียญ เราจะทำให้เธอลืมเรื่องเทศกาล หิมะละลายได้ไหม?
Unfortunately, where thaw fest is concerned,แต่อย่างโชคร้าย งานเทศกาลหิมะ ละลายคือเรื่องเิดียว

-thaw- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊張緩和[きんちょうかんわ, kinchoukanwa] (n) detente; easing of tensions; thaw

-thaw- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed FR: être apaisé ; être calmé
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thaw-
Back to top