ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refrigerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refrigerate*, -refrigerate-

refrigerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refrigerate (vt.) ทำให้เย็นหรือเป็นน้ำแข็ง See also: ทำให้หนาวเยือก, ช่วยรักษาอาหารไม่ให้เน่าเสียด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. cool, chill, freeze
English-Thai: HOPE Dictionary
refrigerate(รีฟริจ'เจอเรท) vt. ทำให้เย็นเยือก,ทำให้เย็น,แช่เย็น, See also: refrigerative,refrigeratory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
refrigerate(vt) แช่เย็น,ทำให้เย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I better refrigerate this.เอานี่ไปเข้าตู้เย็นดีกว่า
Uh, you should refrigerate that 'cause it'd be a shame for the chuck to make you sick.เกิดกินชัคแล้วไม่สบายคงขายหน้าแย่
You can't blame bixton if the poor kid didn't refrigerate his food.คุณโทษว่าเป็นความผิดของบิกซ์ตันไม่ได้ ถ้าเด็กที่น่าสงสารคนนั้นไม่ได้ล้างอาหารก่อน
Because it's airtight, putting it in the cooler does not refrigerate it.เพราะว่าใส่ในถังมันไม่มีอากาศ แทนที่จะใส่ในตู้เย็น
Antonio, can you refrigerate these samples in the van, please?อันโตนิโอเอาหลักฐานไปแช่ ในรถแวนหน่อยนะคะ
Refrigerate after opening...เปิดดูเสร็จแล้วแช่เย็นคืนด้วย...
They just happen to store people in this room, people who are no longer breathing and who are Refrigerated.แค่ห้องไว้เก็บคน เก็บคนที่ไม่หายใจ เเละชอบนอนตากเเอร์
Always keep a refrigerated sample of this on your person.ผู้คนกำลังคาดว่าจะมีไซล่าร์อีกคน
Don't you know you can't put items into a styrofoam box to be refrigerated?เธอไม่รู้หรอว่าห้ามนำของสดใส่กล่องโฟมแล้วไปแช่เย็น
This is a refrigerated truck, John.นี่เป็นรถที่มีตู้เย็นนะ จอห์น
These eyeballs, do they need to be refrigerated--เออ ฟังนะ เราต้องไปแล้ว แล้วลูกกะตาพวกนี้ล่ะ ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเหรอ
They managed to keep it refrigerated for over two hours so it could photograph its surroundings and transmit the images back to Earth before the on board electronics were fried.พวกเขาพยายามที่ จะเก็บมันไว้ในตู้เย็น มานานกว่าสองชั่วโมง ดังนั้นจึงสามารถถ่าย ภาพสภาพแวดล้อม

refrigerate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)

refrigerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage FR: réfrigérer ; frigorifier
ทำความเย็น[v. exp.] (tham khwām ) EN: refrigerate FR: réfrigérer
แช่ตู้เย็น[v. exp.] (chaē tūyen) EN: put in the freezer FR: mettre au frigo ; conserver au réfrigérateur
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classif.: machines, tools, appliances (TVs, radios, refrigerators ...)] FR: [classif. : machines, outils, appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...), appareillages électriques]
ตู้แช่[n. exp.] (tū chaē) EN: freezer FR: réfrigérateur vitré [m] ; frigo vitré [m]
ตู้เย็น[n.] (tūyen) EN: fridge ; refrigerator FR: réfrigérateur [m] ; frigo [m] (fam.) ; frigidaire [m] ; chambre frigorifique [f]
ตู้เย็น 2 ประตู[n. exp.] (tūyen søng ) EN: FR: réfrigérateur 2 portes [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refrigerate
Back to top