ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thesis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thesis*, -thesis-

thesis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thesis (n.) หัวข้อของบทความ
thesis (n.) วิทยานิพนธ์ Syn. dissertation, research
thesis (n.) ข้อวินิจฉัย See also: ข้อสมมุติ, ข้อสรุป Syn. contention, proposal
English-Thai: HOPE Dictionary
thesis(ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses
English-Thai: Nontri Dictionary
thesis(n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thesisภาวะพื้นฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิทยานิพนธ์ (n.) thesis
สมมติฐาน (n.) hypothesis Syn. ข้อสมมติ
สมมติฐาน (n.) hypothesis Syn. สมมุติฐาน
สมมุติฐาน (n.) hypothesis Syn. สมมติฐาน
สมมุติฐาน (n.) hypothesis
สังเคราะห์ (n.) synthesis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't have a major, but my thesis was on Latin American economic policy.ฉันไม่มีวิชาเอก แต่ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจลาตินอเมริกา
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ
How's your thesis going?วิทยานิพนธ์เธอเป็นไงบ้างล่ะ?
My thesis is based on his research.วิทยานิพนธ์ของผม อยู่บนพื้นฐานงานวิจัยของเขา
I wrote a thesis on poison treatment in med school.ฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องการรักษายาพิษ ในโรงเรียนแพทย์
And that thesis was published recently.และวิทยานิพนธ์นั้น ได้ถูกพิมพ์ออกขายเมื่อไม่นานมานี่
My fiance and I were planning to work... on a joint thesis for our doctorates.คู่หมั้นของฉันและ ฉันกำลังวางแผนที่จะทำงาน ในวิทยานิพนธ์ปริญญา เอกร่วมกันของเรา
Just consider it like another thesis topic, you know?โปรดพิจารณา หัวข้อจบอื่นๆที่ควรจะเป็น รู้มั้ย?
V.P. for four more after that, and by the way, I wrote my graduate thesis on the rise of the nonfiction novel.จากนั้นก็เป็นรองประธานอีก 4 ปี และฉันก็ยังทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการกำเินิดของ วรรณกรรม non-fiction
Well, erm...my thesis on it is in the British Library.เอ่อ, อืม... วิทยานิพนธ์ของฉัน ในห้องสมุดอังกฤษ
His thesis received a lot of attention in academic circles...วิทยานิพนธ์ของเขาเป็นที่สนใจอย่างมากในวงการศึกษา
I'm not saying I wouldn't love to rail back and kick it but with a thesis looming and a waistline expanding...แต่การปรากฎขึ้นลางๆ ของข้อวินิจฉัย และรอบเอวที่ขยายขึ้น

thesis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, 对偶 / 對偶] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, 论据 / 論据] grounds (for an argument); a contention; a thesis
假说[jiǎ shuō, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, 假说 / 假說] hypothesis
统假设[tǒng jiǎ shè, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 统假设 / 統假設] hypothesis; conjecture
复分解反应[fù fēn jiě fǎn yìng, ㄈㄨˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄢˇ ˋ, 复分解反应 / 復分解反應] metathesis (chem.)
排偶[pái ǒu, ㄆㄞˊ ㄡˇ, 排偶] parallel and antithesis (paired sentences as rhetoric device)
括弧[kuò hú, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄨˊ, 括弧] parenthesis
光化作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 光化作用] photochemical effect; photosynthesis; photolysis
光合[guāng hé, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ, 光合] photosynthesis
光合作用[guāng hé zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 光合作用] photosynthesis
光能合成[guāng néng hé chéng, ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, 光能合成] photosynthesis
再活化假说[zài huó huà jiǎ shuō, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, 再活化假说 / 再活化假說] reactivation hypothesis
语音合成[yǔ yīn hé chéng, ㄩˇ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, 语音合成 / 語音合成] speech synthesis
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 假设 / 假設] suppose that...; hypothesis; conjecture
综合性[zōng hé xìng, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 综合性 / 綜合性] synthesis
综合法[zōng hé fǎ, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 综合法 / 綜合法] synthesis; synthetic reasoning
综析[zōng xī, ㄗㄨㄥ ㄒㄧ, 综析 / 綜析] synthesis
普遍性假设[pǔ biàn xìng jiǎ shè, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 普遍性假设 / 普遍性假設] universal hypothesis
普遍理论[pǔ biàn lǐ lùn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, 普遍理论 / 普遍理論] universal hypothesis
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, 说法 / 說法] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation

thesis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修論[しゅうろん, shuuron] (n) (abbr) (See 修士論文) masters thesis
卒業制作[そつぎょうせいさく, sotsugyouseisaku] (n) (See 卒制) art project which is done in place of a graduation thesis at a college of arts
卒論[そつろん, sotsuron] (n) (abbr) (See 卒業論文) graduation thesis; bachelor's degree thesis
正と反[せいとはん, seitohan] (exp) thesis and antithesis
論文博士[ろんぶんはかせ;ろんぶんはくし, ronbunhakase ; ronbunhakushi] (n) doctoral degree (e.g. PhD) by thesis only
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic)
アンチテーゼ[, anchite-ze] (n) antithesis (ger
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis
パーレン[, pa-ren] (n) parentheses; parenthesis; (P)
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
プロテーゼ[, purote-ze] (n) prosthesis (ger
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
ホトシンセシス[, hotoshinseshisu] (n) photosynthesis
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
不気味の谷[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots)
人工股関節[じんこうこかんせつ, jinkoukokansetsu] (n) artificial hip; hip prosthesis
仮定[かてい, katei] (n,vs) assumption; supposition; hypothesis; (P)
仮説を立てる[かせつをたてる, kasetsuwotateru] (exp,v1) to build up a hypothesis
仮説検定[かせつけんてい, kasetsukentei] (n,vs) hypothesis test (statistics)
体性感覚[たいせいかんかく, taiseikankaku] (n) somatic sensation; somesthesis
光合成[こうごうせい, kougousei] (n) photosynthesis
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P)
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
化学浸透圧説[かがくしんとうあつせつ, kagakushintouatsusetsu] (n) chemiosmotic hypothesis
[はん, han] (n,vs,n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P)
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] (n) closing parenthesis
合成[ごうせい, gousei] (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P)
土御門神道[つちみかどしんとう, tsuchimikadoshintou] (n) (See 陰陽道) Tsuchimikado Shinto (synthesis of Shinto and Onmyoudou formulated by Yasutomi Tsuchimikado in the mid-Edo period)
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] (n) thesis; dissertation
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P)
対句[ついく, tsuiku] (n) couplet; antithesis
対極[たいきょく, taikyoku] (n) (1) antipodes; (2) other (opposite) extreme; opposite; antithesis; (P)
対照[たいしょう, taishou] (n,vs) contrast; antithesis; comparison; (P)
対立概念[たいりつがいねん, tairitsugainen] (n) the exact opposite concept (idea); the antithesis
対遇[たいぐう, taiguu] (n) antithesis; pair
小括弧[しょうかっこ, shoukakko] (n) parentheses; parenthesis
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] (n) opening parenthesis
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P)
日猶同祖論;日ユ同祖論[にちゆうどうそろん(日猶同祖論);にちユどうそろん(日ユ同祖論), nichiyuudousoron ( nichi yuu dou so ron ); nichi yu dousoron ( nichi yu dou so ron ] (n) hypothesis that Jews and Japanese are of common ancestry
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ())
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis
音声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)

thesis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษฎีนิพนธ์[n.] (dutsadīniph) EN: dissertation ; doctoral thesis FR:
เขียนวิทยานิพนธ์ [v. exp.] (khīen witth) EN: write a thesis FR: écrire une thèse
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
วิทยานิพนธ์[n.] (witthayānip) EN: thesis ; dissertation FR: thèse [f]
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต[n. exp.] (witthayānip) EN: master's thesis FR:
ชีวสังเคราะห์[n.] (chīwasangkh) EN: biosynthesis FR: biosynthèse [f]
การสังเคราะห์[n.] (kān sangkhr) EN: synthesis FR: synthèse [f]
การสังเคราะห์ด้วยแสง[n. exp.] (kān sangkhr) EN: photosynthesis FR: photosynthèse [f]
การตั้งสมมุติฐาน ; การตั้งสมมติฐาน[n. exp.] (kān tang so) EN: hypothesis ; assumption FR:
การทดสอบสมมติฐาน ; การทดสอบสมมุติฐาน[n. exp.] (kān thotsøp) EN: hypothesis test ; hypothesis testing FR:
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]
ข้อสมมุติ[n. exp.] (khø sommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory FR: hypothèse [f]
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง = กระบวนการสังเคราะห์แสง[n. exp.] (krabūankān ) EN: photosynthesis FR: photosynthèse [f]
นขลิขิต[n.] (nakhalikhit) EN: parenthesis ; parentheses [pl]  FR: parenthèse [f]
ปฏิพากย์พจน์[n.] (patiphāk ph) EN: antithesis FR:
สังเคราะห์ท์แสง[n.] (sangkhrǿ sa) EN: photosynthesis FR: photosynthèse [f]
สมมติฐาน ; สมมุติฐาน[n.] (sommottithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมติฐานการวิจัย[n. exp.] (sommottithā) EN: research hypothesis FR: hypothèse de recherche [f]
สมมติฐานความต่อเนื่อง[n. exp.] (sommottithā) EN: continuum hypothesis (CH) FR:
สมมติฐานนัล[n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานศูนย์ [n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานทางเลือก[n. exp.] (sommottithā) EN: alternative hypothesis ; maintained hypothesis ; research hypothesis FR:
สมมติฐานทางสถิติ[n. exp.] (sommottithā) EN: statistical hypothesis FR: hypothèse statistique [f]
สมมติฐานว่าง[n. exp.] (sommottithā) EN: null hypothesis FR:
สมมติฐานแย้ง[n. exp.] (sommottithā) EN: alternative hypothesis FR:
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐานอิงพารามิเตอร์[n. exp.] (sommuttithā) EN: parametric hypothesis FR:
สมมุติฐานความต่อเนื่อง[n. exp.] (sommuttithā) EN: continuum hypothesis (CH) FR:
สมมุติฐานเลือก[n. exp.] (sommuttithā) EN: alternative hypothesis FR: hypothèse alternative [f]
สมมุติฐานทางเลือก[n. exp.] (sommuttithā) EN: alternative hypothesis FR:
สมมุติฐานทางสถิติ[n. exp.] (sommuttithā) EN: statistical hypothesis FR: hypothèse statistique [f]
สมมุติฐานว่าง[n. exp.] (sommuttithā) EN: null hypothesis FR:
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis FR: théorie [f] ; doctrine [f]
วิสัญญีแพทย์[n.] (wisanyīphaē) EN: anesthesiologist FR: anesthésiste [m]
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: parenthesis ; parentheses [pl] ; round brackets ; braces ; ( ) FR: parenthèse [f] ; ( )
วงเล็บเล็ก[n. exp.] (wonglep lek) EN: parenthesis ; parentheses [pl] ; round brackets ; braces ; ( ) FR: parenthèse [f] ; ( )

thesis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doktorarbeit {f} | nach der Doktorarbeitthesis; doctoral thesis | postdoctoral
Alternativhypothese {f}alternative hypothesis
Testhypothese {f}alternate hypothesis
Anästesist {m}; Anästhesistin
Biosynthese {f}biosynthesis
beiläufig {adv}by way of parenthesis
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project
Arbeitshypothese {f}working hypothesis
Induktionsvoraussetzung {f} [math.]induction hypothesis
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis (
Anästhesist {m}; Anästhesistin
schließende runde Klammer {f}; Klammer zuright parenthesis )
Klangsynthese {f}sound synthesis
Sprachsynthese {f}speech synthesis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thesis
Back to top