ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tardiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tardiness*, -tardiness-

tardiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tardiness (n.) ความล่าช้า Syn. slowness, delay, lateness
English-Thai: Nontri Dictionary
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Josie, in my classroom, tardiness is unacceptable.โจซี่.. วิชานี้ห้ามมาสายเด็ดขาด
David, if your father were here, tardiness would not be tolerated.เราก็ไว้ใจว่าท่านจะคอยรักษา ประโยชน์ของเรา
I-I find tardiness under any circumstance, um, unacceptable.ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม มันรับไม่ได้
I think the problem is with you, not with public transport and I wouldn't be making this point if your tardiness was not pathological.ไอ้ที่เสียน่าจะนิสัยเธอ ไม่ใช่ขนส่งมวลชน ฉันคงไม่เรียกคุยถ้าเธอไม่สายจนเรื้อรัง
Tardiness will get me more than a demerit on this one.ความล่าช้าจะจะยิ่งช่วยฉันในเรื่องนี้ได้ดีมากกว่าความผิดพลาด
I'm well aware of my tardiness, doctor.ผมระวังเรื่องความเฉื่อยชาของผมเป็นอย่างดีคับหมอ
I apologize for being so brusque on the phone and for my tardiness.ขออภัยที่ผมพูดไม่ค่อยดีทางโทรศัพท์ แล้วก็เรื่องที่ผมมาช้า
But when Jeff gets here, we could talk to him about his tardiness.แต่บางที เมื่อเจฟมาถึง เราควรพูดกับเขาเรื่องที่มาสาย
Jeff probably comes late not to sit through your tardiness.เจฟคงมาสายเพื่อที่จะไม่ต้องนั่งฟัง คุณประจานความโง่ของตัวเอง โทษทีนะ
Your constant tardiness, your singing.นิสัยเฉื่อยชาเป็นประจำ และการร้องเพลงของคุณ
Certainly not tardiness, huh?และที่แน่คือเรื่องประเพณี, หืออ
Oh, apologies for my tardiness.ขอโทษสำหรับความล่าช้าค่ะ

tardiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness FR: retard [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tardiness
Back to top