ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lateness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lateness*, -lateness-

lateness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lateness (n.) ความล่าช้า Syn. slowness, delay
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชักช้า (n.) lateness See also: tardiness Syn. ความช้า Ops. ความรวดเร็ว
ความช้า (n.) lateness See also: tardiness Syn. ความชักช้า Ops. ความรวดเร็ว
ความล่าช้า (n.) lateness See also: tardiness Syn. ความช้า, ความชักช้า Ops. ความรวดเร็ว

lateness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寂寥;寂りょう[せきりょう, sekiryou] (n,adj-t,adv-to) loneliness; desolateness
無原罪[むげんざい, mugenzai] (n,adj-no) immaculacy (i.e. freedom from original sin); immaculateness

lateness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness FR: retard [m]

lateness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwüstung {f}desolateness
Unverletzlichkeiten {pl}inviolateness
Reinheit {f}immaculateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lateness
Back to top