ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tardiness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tardiness, *tardiness*,

-tardiness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Josie, in my classroom, tardiness is unacceptable.โจซี่.. วิชานี้ห้ามมาสายเด็ดขาด
David, if your father were here, tardiness would not be tolerated.เราก็ไว้ใจว่าท่านจะคอยรักษา ประโยชน์ของเรา
I-I find tardiness under any circumstance, um, unacceptable.ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม มันรับไม่ได้
I think the problem is with you, not with public transport and I wouldn't be making this point if your tardiness was not pathological.ไอ้ที่เสียน่าจะนิสัยเธอ ไม่ใช่ขนส่งมวลชน ฉันคงไม่เรียกคุยถ้าเธอไม่สายจนเรื้อรัง

-tardiness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness FR: retard [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tardiness-
Back to top