ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talkative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talkative*, -talkative-

talkative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talkative (adj.) ช่างพูด See also: ช่างคุย, ช่างเจรจา, ซึ่งพูดมาก Syn. chatty, gabby
talkatively (adv.) อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordily, lengthily, oratorically
English-Thai: HOPE Dictionary
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
English-Thai: Nontri Dictionary
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุยเก่ง (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
ช่างจำนรรจา (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
ปากตำแย (adj.) talkative See also: garrulous Syn. ปากคัน, ปากบอน
พูดเก่ง (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง
ฉอด ๆ (adv.) talkatively See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length Syn. พูดฉอดๆ
ต่อยหอย (adv.) talkatively See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length Syn. ฉอด ๆ, พูดฉอดๆ
บ้าน้ำลาย (adv.) talkatively See also: garrulously
บ้าลำโพง (adv.) talkatively See also: garrulously Syn. บ้าน้ำลาย
พูดฉอดๆ (adv.) talkatively See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length Syn. ฉอด ๆ
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างพูด (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างพูดคุย (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างเจรจา (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
พูดน้ำไหลไฟดับ (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย
พูดมาก (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย, พูดน้ำไหลไฟดับ
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I get talkative around coma patients.อยู่ใกล้คนป่วยโคม่าแล้วฉันพูดมาก
He becomes talkative when he's drunk.เวลาเมาเขาจะพูดมากน่ะ
Where has the talkative Oh Dan Hee disappeared to?โอดันฮีที่เคยพูดมาก ๆ หายไปไหน
It's not easy to be talkative when you got the 29th St. Kings playing whack the witness.พูดไม่ออกหรอก ถ้ามีพวกแก้งค์ 29 ตามฆ่าพยานเป็นว่าเล่น
You haven't been very talkative since we met.คุณรู้ไหม คุณเป็นนักพูดที่ไม่ดีเอาซะเลย ตั้งแต่ที่เราพบกัน
My passengers is still as talkative as ever.ผู้โดยสารของฉัน หิวโหยอยู่ตลอดเวลา
He hasn't been very talkative these last 20 years.20 ปีมานี้เขาไม่ได้พูดมากนักหรอก
Apparently, you've lost a rather talkative cargo pilot.เห็นได้ชัดว่าคุณหายไป นักบินนำร่องค่อนข้างพูด
Oh, it's not so bad. The women are all very talkative.ก็ไม่เลวนักหรอกจ๊ะ ผู้หญิงในนี้ก็ช่างพูดช่างคุยดีจ๊ะ
Eh, he's just talkative.เอ่อ เขาแค่เป็นคนช่างพูด
Not too talkative, are you?ไม่ค่อยพูดละสิ ใช่มะ
As you know, the club's owned by Ukrainian business interests with suspected ties to organized crime, so I wouldn't count on anybody getting too talkative.ที่รู้ คลับนี้มีเจ้าของ เป็นพวกนักธุรกิจชาวยูเครน ที่เชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมหลายคดี

talkative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luō, ㄌㄨㄛ, 罗 / 囉] fussy; talkative
[zhān, ㄓㄢ, 谵 / 譫] incoherent talk; talkative
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 喦] talkative
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, 多嘴] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly
[sè, ㄙㄜˋ, 譅] talkative; loquacious
贫嘴[pín zuǐ, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ, 贫嘴 / 貧嘴] talkative; garrulous; loquacious

talkative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl
口の軽い[くちのかるい, kuchinokarui] (adj-i) (See 口が軽い) loose-tongued; talkative
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P)
饒舌家[じょうぜつか, jouzetsuka] (n) talkative person; chatterbox
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
冗舌;饒舌[じょうぜつ, jouzetsu] (adj-na,n) garrulity; loquacity; talkativeness
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
口喧しい;口やかましい[くちやかましい, kuchiyakamashii] (adj-i) (1) nagging; critical; (2) talkative; gossipy
口忠実;口まめ[くちまめ, kuchimame] (adj-na,n) talkative; voluble
多弁[たべん, taben] (adj-na,n,adj-no) talkativeness; verbosity
多言[たげん, tagen] (n,vs) talkativeness; verbosity; garrulity
軽口[かるくち, karukuchi] (n,adj-no) talkative; loose-lipped; persiflage; frivolous talk

talkative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างคุย[adj.] (chang khui) EN: chatty ; talkative FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: talkative ; given to talking ; full of talk ; chatty FR: bavard ; volubile ; babillard (vx – litt.) ; causeur
จ้อ[adj.] (jø) EN: garrulous ; talkative FR:
แก่พูด[adj.] (kaē phūt) EN: talkative ; garrulous FR:
ขี้คุย[adj.] (khī khūi) EN: talkative ; boastful ; bragful ; pompous FR: bavard ; vantard
คุยจ้อ[v. exp.] (khui jø) EN: blabber on ; be talkative ; be garrulous FR:
คุยเก่ง[adj.] (khui keng) EN: talkative FR: volubile ; bavard
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox FR: moulin à paroles [m]
ปากเปราะ[adj.] (pākprǿ) EN: talkative ; affable FR:
พูดจ้อ[adj.] (phūt jø) EN: talkative ; loquacious ; voluble FR: bavard ; loquace ; volubile
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk too much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler ; jaser ; avoir une grande gueule
พูดมาก[adj.] (phūt māk) EN: talkative FR: ampoulé ; causeur
โป้ง[adj.] (pōng) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose FR: vantard
ต่อยหอย[adj.] (tǿihøi) EN: very talkative FR:
บ้าลำโพง[adv.] (bālamphōng) EN: talkatively FR:
บ้าน้ำลาย[adv.] (bānāmlāi) EN: talkatively FR:
ฉอด ๆ = ฉอดๆ[adv.] (chøt-chøt) EN: talkatively FR:
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreu) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent FR: taciturne ; silencieux ; réservé
ต่อยหอย[adv.] (tǿihøi) EN: talkatively FR:

talkative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschwätzig; redselig {adj} | geschwätziger | am geschwätzigstentalkative | more talkative | most talkative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talkative
Back to top