ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loquacious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loquacious*, -loquacious-

loquacious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loquacious (adj.) พูดมาก (คำที่เป็นทางการ) See also: ช่างพูด Syn. verbose, voluble, talkative
English-Thai: HOPE Dictionary
loquacious(โลเคว'เชิส) adj. พูดมาก,โว,ช่างพูด., See also: loquaciousness n. ดูloquacious, Syn. talkative,
English-Thai: Nontri Dictionary
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากมาก (adj.) loquacious See also: exaggerated
ปากเปราะเราะราย (adj.) loquacious See also: sharp tongued, tongue-lashing Syn. ปากคอเราะราย

loquacious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, 囌] loquacious; nag
[sè, ㄙㄜˋ, 譅] talkative; loquacious
贫嘴[pín zuǐ, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ, 贫嘴 / 貧嘴] talkative; garrulous; loquacious

loquacious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豆蔵[まめぞう, mamezou] (n) loquacious man
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed

loquacious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากเก่ง[adj.] (pāk keng) EN: loquacious FR:
พูดจ้อ[adj.] (phūt jø) EN: talkative ; loquacious ; voluble FR: bavard ; loquace ; volubile
ตีฝีปาก[adj.] (tīfīpāk) EN: loquacious ; bombastic ; grandiloquent FR:
น้ำไหลไฟดับ[adv.] (nāmlaifaida) EN: nonstop ; loquaciously ; flowingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loquacious
Back to top