ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garrulous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garrulous*, -garrulous-

garrulous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garrulous (adj.) พูดเรื่อยเจื้อย See also: พูดมาก Syn. chatty, gabby, talkative Ops. quiet, silent
English-Thai: HOPE Dictionary
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose
English-Thai: Nontri Dictionary
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garrulousnessพูดมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออดแอด (adv.) garrulously See also: tiresomely, (complain) endlessly
เรื่อยเจื้อย (adv.) garrulously See also: endlessly, ceaselessly Syn. เลื้อยเจื้อย
เลื้อยเจื้อย (adv.) garrulously See also: endlessly, ceaselessly
พร่ำพูด (v.) be garrulous See also: talk unceasingly Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ Ops. เงียบ, ปิดปากเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With that garrulous tongue of yours, you should be glad you lasted this long.ดว้ยปากจัดอย่าเจ้านี่ไม่น่า มีชีวิตรอดมาได้นานขนาดนี้เลย
Will you shut that garrulous gob of his?เจ้าช่วยปิดปากเสียของเขาด้วย

garrulous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫嘴薄舌[pín zuǐ bó shé, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄛˊ ㄕㄜˊ, 贫嘴薄舌 / 貧嘴薄舌] garrulous and sharp-tongued
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 哝 / 噥] garrulous
[zhān, ㄓㄢ, 詀] garrulous; to whisper; to joke
[dāo, ㄉㄠ, 叨] grumble; garrulous
絮叨[xù dao, ㄒㄩˋ ㄉㄠ˙, 絮叨] long-winded; garrulous; to talk endlessly without getting to the point
絮絮叨叨[xù xu dāo dāo, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙ ㄉㄠ ㄉㄠ, 絮絮叨叨] long-winded; garrulous; to talk endlessly without getting to the point
[pín, ㄆㄧㄣˊ, 贫 / 貧] poor; inadequate; deficient; garrulous
贫嘴[pín zuǐ, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ, 贫嘴 / 貧嘴] talkative; garrulous; loquacious
贫腔[pín qiāng, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄧㄤ, 贫腔 / 貧腔] verbose; garrulous

garrulous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed

garrulous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าน้ำลาย[adj.] (bānāmlāi) EN: garrulous ; raving FR:
จ้อ[adj.] (jø) EN: garrulous ; talkative FR:
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)
แก่พูด[adj.] (kaē phūt) EN: talkative ; garrulous FR:
คนพูดมาก[n. exp.] (khon phūt m) EN: big mouth ; blatherer ; garrulous person FR: jaseur [m] ; jaseuse [f] ; grande gueule [f]
คุยจ้อ[v. exp.] (khui jø) EN: blabber on ; be talkative ; be garrulous FR:
น้ำท่วมทุ่ง[adj.] (nām thūam t) EN: garrulous ; long-winded FR:
ปากมาก[v.] (pākmāk) EN: talk too much ; be a blabbermouth ; be garrulous ; shoot one's mouth off FR:
พร่ำพูด[v. exp.] (phram phūt) EN: be garrulous FR:
พูดไปเรื่อย[v. exp.] (phūt pai re) EN: ramble ; be garrulous ; be just talk ; speak to no purpose FR: être un moulin à paroles
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter
พล่าม[adv.] (phlām) EN: endlessly ; incessantly ; tediously ; garrulously FR:
เรื่อยเจื้อย[adv.] (reūayjeūay) EN: garrulously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garrulous
Back to top