ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unresisting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unresisting*, -unresisting-

unresisting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unresisting (adj.) อ่อนน้อม See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม Syn. meek, obedient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unresisting
Back to top