ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-submission-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น submission, *submission*,

-submission- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A simple offering of earth and water a token of Sparta's submission to the will of Xerxes.บรรณาการ ? ประเสริฐ แต่มีปัญหาอยู่บ้าง
It's a submission from an Arthur Blistermanเป็นการเสนอจาก อาเธอร์ บลิสเทอร์แมน
Okay, I'll sing him into submission and--Okay, I'll sing him into submission and--
So he beats her into submission and then suffocates her with the bag.เขาซ้อมเธอจนน่วม จากนั้นทำให้ขาดอากาศตายด้วยถุง
With a little luck, we'll hammer her into submission before she can bring her broadsides to bear.พร้อมโชคเล็กๆของเรา พวกเราจะยิงกระหน่ำจนมันยอมจำนน ก่อนที่เรือลำนั้นหันด้านข้าง เพื่อแล่นเรือหลบหนีไป

-submission- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism
心服[しんぷく, shinpuku] (n,vs) admiration and devotion; hearty submission
Japanese-English: COMDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment
発信[はっしん, hasshin] submission
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission

-submission- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetermin {n}closing date; submission date
Demutshaltung {f}attitude to submission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -submission-
Back to top