ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capsized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capsized*, -capsized-

capsized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capsized (adj.) จมอยู่ใต้น้ำ Syn. immersed, submerged

capsized ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, 覆没 / 覆沒] annihilated; capsized

capsized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[adj.] (appāng) EN: wrecked ; capsized ; sunk FR: naufragé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capsized
Back to top