ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swamp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swamp*, -swamp-

swamp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swamp (n.) หนองน้ำ See also: ปลัก, ตม, ที่ลุ่มหนอง, บึง Syn. bog, fen, marsh, slough Ops. desert
swamp (vt.) ทำให้แบกรับภาระ See also: ทำให้หนักอึ้ง Syn. overburden, overwhelm, overload
swamp (vt.) ทำให้ท่วม See also: ทำให้จมอยู่ในน้ำ Syn. inundate, flood, sink, submerge
swamp with (phrv.) ท่วมด้วย Syn. deluge with, flood with, inundate with
swampland (n.) ทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่งในหนึ่งปี Syn. swamp
swampy (adj.) ซึ่งเป็นหนองน้ำ See also: ซึ่งท่วมท้น
English-Thai: HOPE Dictionary
swamp(สวอมพฺ) n. หนอง,หนองน้ำ,ที่ลุ่มหนอง,บึง,ปลัก,ตม. vt.,vi. ท่วม,ทำให้ท่วม,จุ่ม,ทำให้อยู่ในหนองน้ำ,ทำให้หมดหนทาง, See also: swampish adj., Syn. mire
swampy(สวอม'พี) adj. คล้ายหนองน้ำ,เต็มไปด้วยหนองน้ำ,พบในหนองน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
swamp(n) หนอง,บึง,ปลัก,ตม
swampy(adj) เป็นหนอง,เฉอะแฉะ,เป็นปลัก,เป็นตม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swampที่ลุ่มน้ำขัง, มาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swamp ที่ลุ่มน้ำขัง ที่ลุ่มน้ำมีน้ำมาซับรวมกันอยู่เกือบไม่มี ทางออก ใช้ประโยชน์ในทางเพาะปลูกไม่ได้ และทำเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ แต่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่บ้าง ไม่เหมือนกับที่ลุ่มสนุ่น (bog) หรือที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนอง (n.) swamp See also: bog, mire, fen, reservoir Syn. แอ่ง
หนองน้ำ (n.) swamp See also: mire, bog, fen Syn. หนอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to swamp us, you crazy son of a bitch?จะทํานํ้ากระเซ็นเปียกเราหมดรึไงไอ้ลูกหมา
Well, one thing I will say, the Fire Swamp certainly does keep you on your toes.อย่างเดียวที่ข้าอยากพูดก็คือ ... กับดักไฟจะทำให้เราต้องเดินเขย่งเก็งกอยไปตลอกเลยล่ะ
True love saved her in the Fire Swamp and she treated it like garbage.รักแท้ช่วยนางผ่านดงกับดักไฟ แต่นางทำราวกับเขาเป็นแค่ดินที่เปื้อนรองเท้า!
Go through the swamp and hide near the lake.ผ่านบึงและซ่อนอยู่ใกล้ทะเลสาบ
If we go back, they'll swamp the boat. They'll pull us right down, I'm telling you.ถ้าเรากลับไป เรือเราจะถูกตอม คนพวกนั้นจะดึงเราจมไปด้วย
Now listen, it's the 6th stop, called Swamp Bottomฟังนะ ลงสถานีที่ 6 สถานีก้นบึง
I'm riding to Swamp Bottomฉันจะไปที่สถานีก้นบึง
Yeah, we're definitely not in the swamp anymoreYeah,พวกเราไม่ได้อยู่ ที่หนองน้ำกันอีกต่อไปแล้ว
And then we're gonna go back to the swamp where we belong.และเราจะกลับไปอยู่ หนองน้ำ ที่ เป็นที่ของเรา
We'll follow the swamp downstream.เราจะเดินไปตามบึง ตอนน้ำลด
The swamp will slow down the cops.ส่วนน้ำขึ้นก็จะช่วยถ่วงตำรวจอีกทาง
I reckon it came from deeper in the swamp somewhere.ฉันคะเนว่าพลุไฟนั่น น่าจะมาจากบึงน้ำแถวนี้

swamp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄鳝[huáng shàn, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢˋ, 黄鳝 / 黃鱔] swamp eel
[wā, ㄨㄚ, 洼 / 窪] depression; sunken; swamp
[wā, ㄨㄚ, 窊] lowland swamp
沼泽[zhǎo zé, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ, 沼泽 / 沼澤] marsh; swamp; wetlands; glade
沼泽地[zhǎo zé dì, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ, 沼泽地 / 沼澤地] marsh; swamp; everglade
沼泽地带[zhǎo zé dì dài, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, 沼泽地带 / 沼澤地帶] marsh; swamp; everglade
[zū, ㄗㄨ, 菹] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1
泥淖[ní nào, ㄋㄧˊ ㄋㄠˋ, 泥淖] mud; muddy swamp; sump; fig. a sticky predicament
泥沼[ní zhǎo, ㄋㄧˊ ㄓㄠˇ, 泥沼] swamp

swamp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii)
海老蟹;蝦蟹[えびがに;エビガニ, ebigani ; ebigani] (n) (uk) (col) (See アメリカザリガニ) crayfish (esp. red swamp crayfish, Procambarus clarkii)
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong
[さわ, sawa] (n) (1) swamp; marsh; (2) mountain stream; valley; dale; (P)
沼地[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P)

swamp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh FR: marais [m] ; marécage [m]
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som p) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies FR:
ไข่แหน[n.] (khaihaēn) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ไข่น้ำ[n.] (khainām) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ควายปลัก[n. exp.] (khwāi plak) EN: swamp buffalo FR:
กลืนชาติ[v. exp.] (kleūn chāt) EN: swallow up the nation ; swamp the country ; annex a country FR:
กระพัง[n.] (kraphang) EN: marsh ; swamp FR:
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle cat ; Swamp lynx ; wild cat ; bobcat FR: chat sauvage [m] ; lynx [m] ; Felis chaus
หนองน้ำ[n. exp.] (nøng nām) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond FR: marais ; marécage
ป่าบึงน้ำจืด[n. exp.] (pā beung nā) EN: freshwater swamp forest ; swamp forest FR:
ป่าชายเลน[n.] (pāchāilēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
ป่าโกงกาง[n. exp.] (pā kōngkāng) EN: swamp forest ; mangrove forest FR: mangrove [v]
ป่าเลน[n. exp.] (pālēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
ป่าพรุ[n. exp.] (pā phru) EN: peat swamp forest ; swamp forest ; fresh water swamp forest FR: tourbière [f]
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; water morning glory ; aquatic morning glory ; swamp morning glory ; Morning glory ; Ipomoea aquatica FR: liseron d'eau [m] ; Ipomoea aquatica
ผักบุ้งจีน[n. exp.] (phakbung Jī) EN: Chinese water convolvulus ; water convolvulus ; swamp morning glory ; water morning glory ; kangkong ; kangkung FR:
ผักบุ้งไทย[n. exp.] (phakbung Th) EN: Thai water convolvulus ; swamp cabbge FR:
ผำ[n.] (pham) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ผัดผักบุ้งไฟแดง[n. exp.] (phat phakbu) EN: stir-fried morning glory ; stir-fried swamp cabbage ; morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce FR:
ปลาไหลนา[n. exp.] (plā lai nā) EN: common swamp eel ; swamp eel FR:
ปลาตะเพียนทราย[n. exp.] (plā taphīen) EN: swamp barb ; Puntius brevis ; Puntius leiacanthus FR: Puntius brevis ; Puntius leiacanthus
ปรงไข่ [n. exp.] (prong khai) EN: Leather fern ; Swamp fern FR:
ปรงทอง [n. exp.] (prong thøng) EN: Leather fern ; Swamp fern FR:
ตะเพียนทราย[n. exp.] (taphīen sāi) EN: swamp barb ; Puntius brevis ; Puntius leiacanthus FR: Puntius brevis ; Puntius leiacanthus
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped FR: être submergé de travail ; être surchargé
งานล้น[v. exp.] (ngān lon) EN: be swamped with work ; be overloaded with work ; the work is piling up FR: être surchargé de travail
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok īkōng) EN: purple swamphen FR: talève sultane [f] ; porphyrion bleu [m] ; poule sultane [f] ; talève poule-sultane [f] ; poule sultane bleue [f]
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
หนองงูเห่า[n. prop.] (Nøng Ngū Ha) EN: Nong Ngu Hai (litt. : Cobra Swamp) FR: Nong Ngu Hao
เป็นหนองน้ำ[adj.] (pen nøng nā) EN: swampy FR:
สนามบินสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Sanāmbin Su) EN: Bangkok-Suvarnabhumi Airport ; Suvarnabhumi Airport ; Swampy airport (inf.) ; Swampy (inf.) FR: aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi [m] ; aéroport Suvarnabhumi [m]

swamp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papyrusrohrsänger {m} [ornith.]Rufous Swamp Warbler
Purpurhuhn {n} [ornith.]Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio)
Raphiabülbül {m} [ornith.]Swamp Palm Bulbul
Sumpfgas {n}swamp gas; marsh gas
Sumpffrankolin {m} [ornith.]Swamp Partridge
Kaprohrsänger {m} [ornith.]Swamp Warbler
Sumpfschnäpper {m} [ornith.]Swamp Flycatcher
Sumpfammer {f} [ornith.]Swamp Sparrow
sumpfig {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenswampy | swampier | swampiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swamp
Back to top