ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stubby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stubby*, -stubby-

stubby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stubby (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. dumpy, stocky, squabby
stubby (adj.) สั้นหนา See also: สั้นทู่ Syn. blunt, thickset
stubby (adj.) มีขนแข็ง See also: เต็มไปด้วยขนแข็งๆ Syn. covered with bristles
stubby (adj.) เต็มไปด้วยตอไม้ Syn. stumpy
English-Thai: HOPE Dictionary
stubby(สทับ'บี) adj. เหมือนตอ,เหมือนตอไม้,มีตอไม้,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา,สั้นใหญ่,มีขนแข็ง. -stubbiness n., Syn. stiff,stubbly
English-Thai: Nontri Dictionary
stubby(adj) สั้นแข็ง,อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ,มีขนแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She had these little stubby wings. She could've glued 'em on, you know?เธอมีปีกเล็กๆ น่าจะเอากาวติดไว้นะ
I think Stubby is defective.ข้าคิดว่าเจ้าอ้วนนั่นไม่ได้เรื่อง
That stubby little backstabber.ไอ้เจ้าหุ่นอ้วนจอมหักหลัง
Did he tell you your stubby little gold droid pal works for him?แล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าเพื่อนตัวอ้วน ของเจ้าทำงานให้เขาน่ะ ?
I used to stay here on those stubby winters.ฉันมาที่นี่เกือบทุกฤดูหนาว แต่มันก็ยังเปลี่ยนไปเยอะเลย
As for you, Stubby, you'd make a poor excuse for a light switch.สำหรับเจ้า ไอ้ตัวเล็ก มีข้อแก้ตัวอะไรสำหรับการเปิดสวิตช์นั่นมั้ย
Stubby, scramble secret code set 1477.เจ้าอ้วน ตั้งรหัสสัญญาณรบกวน รหัส 1477
All right, stubby. Get to work.เอาล่ะ เจ้าอ้วน เริ่มงานได้
Hey, stubby, where's Ahsoka?เฮ้ เจ้าอ้วน อาโซก้าอยู่ไหน ?

stubby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stummelflügel {pl}stubby wings
Wurstfinger {pl}stubby fingers
kurz; stummelig {adj} | kürzer | am kürzestenstubby | stubbier | stubbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stubby
Back to top