ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vehemently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vehemently*, -vehemently-

vehemently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vehemently (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างรุ่มร้อน Syn. fiercely, violently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kitazato vehemently insisted that he was innocent.คิตะซาโต้ยังยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
I even more vehemently deny knowing this person.ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่รู้จักกับคนนี้
Her younger brother vehemently denied knowing, but after I gently coaxed her sister-in-law, she squealed.น้องชายขอเธอ พยายามที่จะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่รู้ แต่หลังจากนั้นฉันก็พยายามไปเกลี้ยกล่อม น้องสะใภ้ของเธอจนยอมบอกความจริงมาได้

vehemently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r,vi) to argue vehemently

vehemently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment
เสียงกร้าว[v. exp.] (sīeng krāo) EN: speak vehemently ; speak aggressively FR:

vehemently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vehement; ungestüm; leidenschaftlich {adv}vehemently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vehemently
Back to top