ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miserliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miserliness*, -miserliness-

miserliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miserliness (n.) ความตระหนี่ Syn. economy, frugality

miserliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一文惜しみ;一文惜み[いちもんおしみ, ichimon'oshimi] (n) stinginess; miserliness
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miserliness
Back to top