ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stimulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stimulation*, -stimulation-

stimulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stimulation (n.) การกระตุ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
stimulation(n) การปลุกใจ,การกระตุ้น,การส่งเสริม,การปลุกเร้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stimulationการกระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stimulationการกระตุ้นการผลิตการผลิตปิโตรเลียมอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของปิโตรเลียมจากแหล่งกักเก็บเข้าหลุมผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งกักเก็บบริเวณใกล้หลุมผลิต ถ้ามีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นจะมีการใช้วิธีการกระตุ้นการผลิต อาจใช้วิธีการใช้กรด (Acid zing) หรือวิธีทำให้หินแตก (fracturing) เพื่อช่วยให้การผลิตได้ผลดียิ่งขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระตุ้น (n.) stimulation See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement Syn. การปลุกเร้า, การเร่งเร้า
การปลุกเร้า (n.) stimulation See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement Syn. การกระตุ้น, การเร่งเร้า
การเร่งเร้า (n.) stimulation See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า
การเร้า (n.) stimulation See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า, การเร่งเร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cortex stimulation engaged.เริ่มระบบการเรียนรู้
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ
10,24,39,run a trh stimulation test for hyperthyroidism.10,24,39 ไปตรวจเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
Getting outside stimulation helps the brain learn to function again.การกระตุ้นจากภายนอกจะช่วยให้สมองเรียนรู้ ที่จะทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง
You have to give it electrical stimulation as well.คุณยังต้องกระตุ้นมัน ด้วยไฟฟ้าอีกด้วย
"This new romance with Dan is fun, but is cultural stimulation enough?"ความรักครั้งใหม่กับแดนนี่สนุกดีนะ แต่จะกระตุ้นสังคมพอรึยังนะ
This provides him stimulation and excitement.นั่นทำให้เขาตื่นตัวและตื่นเต้น
Phase two either evolves into long-term attachment or, much more frequently, fails, and the search begins for another phase one stimulation with... a new lover.และจะเริ่มหาสิ่งกระตุ้นเ ฟสหนึ่งใหม่อีกครั้ง กับ... คนรักใหม่
You enjoy the mental stimulation far more than you let on.คุณสนุกกับความท้าทายแห่งจิตใจ มากกว่าจะปล่อยมันไป
Neural cell stimulation commenced.เริ่มการกระตุ้นสเต็มเซลล์ประสาท
Your heart is strong. You want to avoid any undue stimulation.หัวใจของคุณแข็งแรงดี หลีกเลี่ยงอย่าให้ตื่นเต้นโดยไม่จำเป็นแล้วกัน
Probably even feel stimulation.รวมทั้งรู้สึกถึงแรงกระตุ้นได้

stimulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺衝[ししょう, shishou] (n,vs) stabbing; stimulation
手マン[てマン, te man] (n) (sl) (vulg) finger-banging (manual stimulation of female genital organs)
振起[しんき, shinki] (n,vs) encouragement; stimulation
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P)
呼び水(P);呼水[よびみず, yobimizu] (n) pump-priming; rousing; stimulation; (P)
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
活性化[かっせいか, kasseika] (n,vs) activation; stimulation; revitalization; invigoration
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P)
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance

stimulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation ; incitement ; stimulus ; activation FR: stimulation [f] ; activation [f]
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ[n. exp.] (māttrakān k) EN: FR: mesures de stimulation économique [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stimulation
Back to top