ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incitement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incitement*, -incitement-

incitement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incitement (n.) การยั่วยุ See also: การกระตุ้น, การปลุกปั่น Syn. motive, stimulus, provocation
English-Thai: HOPE Dictionary
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
English-Thai: Nontri Dictionary
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระตุ้น (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การยุยง, การเร่งเร้า
การยั่วยุ (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า
การยุยง (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การเร่งเร้า
การเร่งเร้า (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การยุยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา
I will have no alternative but to interpret that as an incitement of mutiny.ข้าจะไม่มีทางเลือกใดนอกจากตีความหมาย ว่านั่นเป็นการยั่วยุให้มีการก่อกบฎ

incitement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)

incitement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P)
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P)

incitement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation ; incitement ; stimulus ; activation FR: stimulation [f] ; activation [f]
การยั่วยุ[n. exp.] (kān yūa yu) EN: provocation ; incitement FR:
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation FR: incitation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incitement
Back to top