ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stimulation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stimulation, *stimulation*,

-stimulation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cortex stimulation engaged.เริ่มระบบการเรียนรู้
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ
10,24,39,run a trh stimulation test for hyperthyroidism.10,24,39 ไปตรวจเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
Getting outside stimulation helps the brain learn to function again.การกระตุ้นจากภายนอกจะช่วยให้สมองเรียนรู้ ที่จะทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง
You have to give it electrical stimulation as well.คุณยังต้องกระตุ้นมัน ด้วยไฟฟ้าอีกด้วย
"This new romance with Dan is fun, but is cultural stimulation enough?"ความรักครั้งใหม่กับแดนนี่สนุกดีนะ แต่จะกระตุ้นสังคมพอรึยังนะ
This provides him stimulation and excitement.นั่นทำให้เขาตื่นตัวและตื่นเต้น
Phase two either evolves into long-term attachment or, much more frequently, fails, and the search begins for another phase one stimulation with... a new lover.และจะเริ่มหาสิ่งกระตุ้นเ ฟสหนึ่งใหม่อีกครั้ง กับ... คนรักใหม่
You enjoy the mental stimulation far more than you let on.คุณสนุกกับความท้าทายแห่งจิตใจ มากกว่าจะปล่อยมันไป
Neural cell stimulation commenced.เริ่มการกระตุ้นสเต็มเซลล์ประสาท

-stimulation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺衝[ししょう, shishou] (n,vs) stabbing; stimulation
手マン[てマン, te man] (n) (sl) (vulg) finger-banging (manual stimulation of female genital organs)
振起[しんき, shinki] (n,vs) encouragement; stimulation
景気刺激策[けいきしげきさく, keikishigekisaku] (n) business-stimulating measures; economic stimulation program; measure to stimulate the economy

-stimulation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation ; incitement ; stimulus ; activation FR: stimulation [f] ; activation [f]
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ[n. exp.] (māttrakān k) EN: FR: mesures de stimulation économique [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stimulation-
Back to top