ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instigation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instigation*, -instigation-

instigation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instigation (n.) การยั่วยุ See also: การส่งเสริม, การกระตุ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
instigation(อินสทิเก'เชิน) n. การกระตุ้น,การยุยง,การส่งเสริม,สิ่งดลใจ., Syn. agitator
English-Thai: Nontri Dictionary
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instigation; incitementการยุยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ

instigation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使嗾;指嗾[しそう;しぞく(ik), shisou ; shizoku (ik)] (n,vs) instigation
唆し[そそのかし, sosonokashi] (n) instigation
教唆扇動;教唆煽動[きょうさせんどう, kyousasendou] (n,vs) instigation and abetment
教唆罪[きょうさざい, kyousazai] (n) criminal instigation
尻押し[しりおし, shirioshi] (n,vs) pushing from behind; backing; supporting; instigation; instigator
差し金;差金;指矩;指金[さしがね, sashigane] (n) (1) carpenter's square; (2) (差し金, 差金, 指金 only) instigation; suggestion
教唆[きょうさ, kyousa] (n,vs) instigation; (P)
煽て[おだて, odate] (n) instigation; flattery

instigation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation FR: incitation [f]
การยุยงให้กระทำผิด[n. exp.] (kān yuyong ) EN: instigation to commit a crime FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instigation
Back to top